Hotărârea nr. 193/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2014 privind asigurarea finanţării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind asigurarea finanțării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 292/201 1 a asistenței sociale;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind aprobarea inplementării activităților Proiectului ”Orizont 2009” elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, care a fost aprobat pentru finanțare cu nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asigurarea finanțării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    193

Data: 27.11.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 193/27.11.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

SUSTENABILITATE ANUL III Întreprinderea Socială de Inserție Orizont

Proiectul „ORIZONT 2009“ POSDRU/84/6.1/S/49167, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 6 - “ Promovarea incluziunii sociale”, Domeniu major de intervenție 6.1 - „Dezvoltarea economiei sociale“ este implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, de Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Prahova, Fundația Estuar, Asociația Alternativa 2003, Fundația Motivation România, Asociația ProVocație, Fundația Speranța - Olanda și Haga Group -Olanda, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 97/22.04.2010.

Proiectul a contribuit la creșterea gradului de ocupare în rândul persoanelor aflate în risc de excluziune socială, pe de o parte prin crearea de locuri de muncă în cadrul celor 7 ateliere înființate, acompaniere în vederea angajării pe piața liberă a muncii, cât și prin calificarea specialiștilor în domeniu. Pe lângă rezultatele directe, cu efect pozitiv imediat asupra persoanelor cu dizabilități, implementarea acestui proiect a produs o gamă de efecte secundare pozitive cu impact pe termen lung asupra gradului de participare a persoanelor defavorizate la viața socială, asupra creșterii gradului de independență atât financiară, cât și socială, creșterea calității vieții lor și, nu în ultimul rând, la includerea acestora ca cetățeni cu drepturi egale.

Astfel, s-a realizat întărirea legăturilor dintre cei implicați în pregătirea socio - profesională a acestor persoane și găsirea de soluții concrete, reale și utile pentru promovarea cerințelor lor în direcția egalizării șanselor acestora de integrare socială și profesională cu ale celorlați membri ai societații.

Întreprinderea socială pilot care s-a înființat este destinată persoanelor cu dizabilități și asigură locuri de muncă în cadrul celor 7 ateliere protejate pentru 60 de persoane cu dizabilități cărora le-au fost evaluate competențele și aptitudinile pentru muncă de către o echipă multidisciplinară formată din : psiholog, asistent social și consilier vocațional.

Propunem asigurarea finanțării sustenabilității proiectului “ORIZONT 2009” pentru următorul an ( 01.12.2014 - 30.11.2015 ) și ne angajăm să continuăm desfășurarea activităților care vor permite funcționarea întreprinderii sociale exact în aceleași condiții și pentru aceeași misiune pentru care a fost înființată. Activitățile ce vor fi derulate sunt următoarele :

-    Selecția beneficiarilor (este realizată de către o echipă multidisciplinară formată din: psiholog, asistent social și consilier vocațional), asigurând respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și evitarea oricărei forme de discriminare.

-    Evaluarea și angajarea beneficiarilor (este realizată de o echipă multidisciplinară formată din: psiholog, asistent social și consilier vocațional). În cadrul acestei activități se aplică 3 tipuri de evaluări: evaluare psihologică, evaluare socială și evaluare vocațională. Procesul de evaluare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare finală pentru fiecare persoană evaluată și este aprobat de către coordonatorul întreprinderii sociale. Raportul de evaluare finală cuprinde concluziile procesului de evaluare și propunerea de angajare în cadrul unuia dintre atelierele întreprinderii sociale.

-    Continuarea instruirii persoanelor cu dizabilități angajate în cadrul celor 7 ateliere lucrative pentru a realiza activități de producție și servicii sub directa îndrumare și supraveghere a instructorilor.

-    În Atelierul Brutărie persoanele cu dizabilități sunt implicate în activitatea de producere a pâinii pentru centrele rezidențiale de copii și adulți aflate în subordinea de Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (aproximativ 1.200 pâini/zi).

-    În Atelierul Spălătorie persoanele cu dizabilități realizează spălarea automată a diferitelor tipuri de rufe și lenjerii provenite de la centrele rezidențiale ale Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

-    În Atelierul Croitorie persoanele cu dizabilități realizează în prezent echipament de protecție personală pentru personalul Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, lenjerii pentru centrele rezidențiale de copii și adulți aflate în subordinea Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, perdele, fețe de masă, eșarfe, obiecte vestimentare.

-    În Atelierul Tipografie se realizează diferite printuri, materiale/cataloage de prezentare, cărți de vizită, multiplicări alb negru și color, laminare și îndosariere cu spire metalice, imprimări pe pixuri, brichete, căni, farfurii.

-    În Atelierul Lumânări se produc lumânări de diferite forme, lumânări tematice, colorate sau pictate manual, putând fi și parfumate.

-    În Atelierul Ceramică persoanele cu dizabilități realizează prin modelare manuală sau la roata olarului obiecte din lut și porțelan.

-    În Atelierul Grădinărit (dezvoltat în parteneriat cu Fundația Motivation) se produc legume de sezon (roșii, ardei, salată, spanac) pentru consumul propriu al căsuței de tip familial în incinta căreia se află și flori ornamentale.

Totodată, solicităm și propunem acordarea unui produs de panificație de 150 gr (1buc) în valoare de 0,6 lei/buc, produs în cadrul atelierului brutărie pentru fiecare persoană cu dizabilități angajată, pentru fiecare zi lucrată. Motivația este din considerente sociale, pentru stimularea responsabilității față de implicarea în realizarea produselor la locul de muncă, creșterea încrederii în posibilitatea lucrului bine făcut, construirea sentimentului de mândrie pentru importanța muncii realizate.

Buget estimativ pentru funcționarea Întreprinderii Sociale de Inserție Orizont

Nr.

Crt.

Cheltuială

Cost pe lună

Cost anual

1.

Materii prime Atelier Brutărie

12.000 lei

144.000 lei

2.

Materii prime Atelier Spălătorie rufe

1.500 lei

18.000 lei

3.

Materii prime Atelier Tipografie

5.000 lei

60.000 lei

4.

Materii prime Atelier Croitorie

6.000 lei

72.000 lei

5.

Materii prime Atelier Ceramică

150 lei

1.800 lei

6.

Materii prime Atelier Lumânări

150 lei

1.800 lei

7.

Salarii angajați

90.000 lei

1.080.000 lei

8.

Acordarea produse panificație

800 lei

9.600 lei

TOTAL

1.387.200 lei

Biroul de Evaluare și Consiliere Vocațională

Activități:

-    Evaluarea vocațională inițială - necesară evaluării complexe a persoanelor adulte care doresc sa obțină/reînoiască certificatul de handicap ;

-    Evaluarea vocațională necesară în stabilirea procesului de consiliere;

-    Elaborarea unui plan de consiliere vocational;

-    Consilierea vocațională;

-    Realizarea profilului vocațional: date generale, diagnostic, studii, experiență de muncă, tipuri de abilități, interese și hobby-uri;

-    Recomandări către Biroul de evaluare extinsă, formare și pregătire prevocațională, Compartimentul de angajare asistată sau alt serviciu relevant, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, privind traseul vocațional al persoanei adulte cu handicap.

Criterii de admitere:

-    persoane adulte cu handicap;

-    domiciliul pe raza sectorului 1;

-    pentru consiliere vocațională este necesară deținerea unui certificat de încadrare în grad de handicap; aflate în căutarea unui loc de muncă sau schimbarea acestuia;

-    persoane care doresc reorientarea/reconversia profesională.

Buget estimativ Componenta 2 - Birou de Evaluare și Consiliere Vocațională

Salarii:

Șef Birou -    2900/lună - 34800/an (RON)

Consilier Vocațional - 2201/lună - 26412/an (RON)

Consilier Vocațional - 2201/lună - 26412/an (RON)

Consilier Vocațional - 2201/lună - 26412/an (RON)

Consilier Vocațional - 2201/lună - 26412/an (RON)

Consilier Vocațional - 2201/lună - 26412/an (RON)

TOTAL:13905/lună 166860/an (RON)

Telefon, internet, alte cheltuieli pentru funcționare - 250lei/lună    3000/an (RON)

Rechizite - 500 ( RON) - an

Total cheltuieli 12 luni: 170360 (RON)

Formare profesională - Componenta 1

Asigurarea sustenabilității acestei Componente revine CRFPS Pro Vocație, deoarece sunt acreditați ca și furnizori de servicii de formare profesională, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, neavând conform legii, atribuții în acest sens.

-    Introducerea în COR a ocupației de consilier vocațional, pe perioadă nedeterminată;

-    Introducerea în circuitul național al standardului ocupațional pentru consilier vocational;

-    Autorizarea CRFPS Pro Vocație ca furnizor de formare profesională pentru consilier vocațional pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 31.03.2011, de către ANC;

-    Autorizarea CRFPS Pro Vocatie ca centru de evaluare a competentelor obținute pe alte cai decât formale, începând cu data de 21.12.2011, de către ANC;

-    Autorizarea CRFPS Pro Vocație ca furnizor de servicii sociale pentru consiliere vocațională de către Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale a Municipiului București.

În acest context, CRFPS Pro Vocație oferă:

-    cursuri de formare profesională pentru consilier vocațional (conform parteneriatului public privat încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocație prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului

1 cu nr. 222/31.10.2012);

-    servicii de evaluare a competențelor obținute pe alte căi decât formale specialiștilor cu experiență recentă de muncă în consiliere;

-    servicii de consiliere vocațională, în calitate de centru autorizat, persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile.