Hotărârea nr. 192/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 192 / 2014 privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea Atelierului Grădinărit-Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Motivation România, pentru funcționarea Atelierului Grădinărit-Întreprinderea de Inserție Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vederea asigurării sustenabilității Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 97/22.04.2010 privind aprobarea implementării activităților Proiectului ”Orizont 2009” elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în cadrul POSDRU 2007-2013, care a fost aprobat pentru finanțare cu nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea Fundației Motivation Romania nr.5063014/14.11.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.50503/14.11.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin. (1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Motivation România, pentru funcționarea Atelierului Grădinărit - Întreprinderea de Inserție Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vedere asigurării sustenabilității Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014.

Art.2. Se împuternicește Primarul sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Colaborare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Fundația Motivation România, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General. Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    192

Data: 27.11.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 192/27.11.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE COLABORARE

FUNDAȚIA MOTIVATION ROMÂNIA funcționează în sprijinul copiilor și adulților cu dizabilități din România, cu sediul în județul Ilfov, localitatea Cornetu, sat Buda, str. Podișor, nr. 1, reprezentată legal prin dl. Cristian ISPAS, în calitate de Director General

și

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat de d-nul Andrei Ioan CHILIMAN - Primar, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, sector 1, Bd. Mareșal Averescu nr. 17, reprezentată legal de dl. Dănuț Ioan FLEACĂ, în calitate de Director General

OBIECTUL CONVENȚIEI: colaborarea celor două părți pentru funcționarea Atelierului Grădinărit - Întreprinderea Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, sustenabilitatea Proiectului „Orizont 2009”, nr. identificare POSDRU/84/6.1/S/49167.

SCOPUL: Derularea activităților specifice Atelierului Grădinărit - Întreprinderea Socială de Inserție Orizont din cadrul Nazarcea Grup, sustenabilitatea Proiectului „Orizont 2009”, nr. identificare POSDRU/84/6.1/S/49167.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DURATA CONVENȚIEI: Convenția intră în vigoare la data de 01.12.2014 și are o valabilitate de 1 an de zile, până la finalizarea perioadei de sustenabilitate a proiectului, adică 30.11.2015.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

A. FUNDAȚIA MOTIVATION ROMANIA se angajează:

1) Să asigure continuitatea derulării activităților lucrative în Atelierul    Grădinărit -

Întreprinderea Socială de Inserție Orizont din cadrul Nazarcea Grup, sustenabilitatea Proiectului „Orizont 2009”, nr. identificare POSDRU/84/6.1/S/49167.

2)    Să ofere Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 informații cu privire la activitățile derulate în cadrul Atelierului Grădinărit - Întreprinderea Socială de Inserție Orizont din cadrul Nazarcea Grup, sustenabilitatea Proiectului „Orizont 2009”, nr. identificare POSDRU/84/6.1/S/49167.

3)    Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 rapoarte periodice asupra activității desfășurate în cadrul atelierului la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

4)    Să pună la dispoziție pentru activitatea atelierului infrastructura necesară desfășurării activității (2 solarii în suprafață totală de 345 mp) aflate în Comuna Clinceni, Jud. Ilfov;

5)    Să continue activitatea specifică atelierului: producerea de legume și răsaduri de legume, cât și întreținere spații verzi în jurul caselor de tip familial ale fundației.

6)    Să asigure instruirea lucrătorilor D.G.A.S.P.C. Sector 1 cu privire la activitățile specifice asociației, riscurile pentru securitatea și sănătatea lor, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție la asociației.

7)    Să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, pentru stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;

8)    Să asigure dotarea locației cu truse de prim ajutor și să desemneze lucrătorii proprii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;

9)    Să verifice zilnic modul în care sunt asigurate măsurile de securitate și sănătate în muncă și cele în domeniul situațiilor de urgență;

10)    Să asigure respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor;

11)    Să asigure semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HGR nr. 971/2007.

B. Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC - Sector 1 se angajează:

1)    Să asigure angajarea și plata cheltuielilor de personal pentru un număr de 9 angajați (1 post de muncitor calificat cu atribuții de instructor, plătit cu normă întreagă și 4 posturi de muncitori necalificați, plătite fracționat cu jumătate de normă pentru 8 angajați), determinate de sustenabilitatea Proiectului Orizont 2009, nr. identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în cadrul Întreprinderii Sociale de Inserție Orizont - Atelierul Grădinărit;

2)    Să asigure cheltuielile privind materialele igienico-sanitare și cele ce țin de procurarea echipamentelor de protecție a muncii pentru cei 9 angajați specificați la pct.1;

3)    Să asigure Fundației Motivation Romania echipamentele achiziționate pentru funcționarea Atelierului Grădinărit - Întreprinderea Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, sustenabilitatea Proiectului „Orizont 2009”, nr. identificare POSDRU/84/6.1/S/49167 și anume: motocultor cu accesorii (inclusiv remorcă), tocător de resturi vegetale, rezervor apă de 2000 litri și sistem de fertirigare;

4)    Să promoveze parteneriatul cu Fundația Motivation Romania în materialele sale informative și de prezentare.

5)    Să solicite asociației autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, eliberată de Biroul Unic din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României sau, după caz, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă;

6)    Să solicite Fundației Motivation Romania desemnarea unei persoane permanente de contact, cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă;

7)    Clauze cu privire la comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentelor:

-    În situația producerii unui eveniment la sediul Atelierului de Grădinărit - din Comuna Clinceni acesta va fi comunicat de îndată de către fundatie Inspectoratului Teritorial de Muncă și Biroului Prevenire, Protecție - P.S.I. din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 dacă printre victime se află și lucrători ai D.G.A.S.P.C. Sector 1;

-    Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajat lucrătorul.

-    În situația producerii unui accident de muncă la sediul Atelierului de Grădinărit - din Comuna Clinceni, accidentul de muncă se înregistrează de către angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.

-    Accidentul de muncă de traseu (dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca și invers) se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.

- Accidentul de muncă de circulație se înregistrează de către angajatorul la care este angajată victima sau, după caz, de angajatorul care, în urma cercetării, a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.

C. Obligațiile comune:

1.    Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior;

2.    Respectarea legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

D. Evaluarea parteneriatului:

1.    Cele 2 părți convin asupra obligației Fundației Motivation Romania de a întocmi un raport de activitate anual ce urmeaza a fi transmis Serviciului Strategii, Proiecte, Programe in Domeniul Asistentei Sociale si Relatia cu ONG din cadrul D.G.A.S.P.C Sector 1, in vederea evaluarii activitatilor derulate in cadrul Intreprinderii Sociale de Insertie Orizont - Atelierul Gradinarit.

2.    Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanți din partea Fundației Motivation Romania, precum și din reprezentați ai D.G.A.S.P.C -Sector 1.

E. Încetarea și modificarea Convenției:

1.    Modificarea termenilor convenției se face numai cu acordul ambelor părți .

2.    Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu o notificare prealabilă de 60 zile.

F. Legislația aplicabilă Convenției și soluționarea disputelor:

1.    Această convenție se supune legislației române.

2.    Divergențele apărute în aplicarea Convenției vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți.

Prevederi finale:

1.    Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, se va transmite în scris.

2.    Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât și în cel al primirii.

3.    Prezenta Convenție conține 4 (patru) pagini, inclusiv Propunerea de buget și a se încheie în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

Fundația Motivation Romania    CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

DGASPC - Sector 1

Cristian ISPAS - Director General    Andrei Ioan Chiliman - Primar

Remus Alexandru Moldoveanu - Secretar

Dănuț Ioan Fleacă - Director General

DGASPC - Sector 1

Daniela Nita - Director Economic DGASPC Sector 1

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane-DGASPC Sector 1

Silvia Cristina Gâju

BUGET

Tipuri de cheltuieli

Asociația

Motivation

Romania

DGASPC Sect. 1

Total

I.

Salarii

1.

4 posturi muncitor necalificat jumatate de norma:

8 persoane + instructor cu norma intreaga

70.000 lei

70.000 lei

Total salarii

70.000 lei

II.

Cheltuieli directe

1.

Echipamente privind protectia muncii pentru cei 9 angajati

2.500 lei

2.500 lei

2.

Materiale igienico-sanitare

1.500 lei

1.500 lei

3.

Rasaduri, seminte, turba, ingrasaminte, ghivece

3.000 lei

3.000 lei

Total cheltuieli directe

3.000 lei

4.000 lei

7.000 lei

Total cheltuieli

3.000 lei

74.000 lei

77.000 lei

În cadrul atelierului de grădinărit pe perioada de iarnă sunt semănate și îngrijite legume (salată, spanac și ceapă), iar pe perioada verii sunt cultivate legume de sezon (roșii, ardei, vinete, varză, mazăre, fasole și castraveți). Estimăm că în acest an veniturile obținute din vânzarea legumelor vor fi folosiți pentru susținerea activităților desfășurate în casele de tip familial ale Fundației Motivation, în cuantum estimativ de 11.000 ron vor fi folosite pentru hrana zilnică a copiilor și adulților aflati în plasament în casele de tip familial ale fundației.