Hotărârea nr. 190/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2014 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2014 - 2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2014 - 2015

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) și art 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/07 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3470/07 martie 2012;

în baza situației centralizate întocmită de către Compartimentul Economic din cadrul A.U.I.P.U.S.P. - Sector 1 a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ;

în temeiul art. 45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unui numar total de 5.216 burse (de merit, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1, București pentru semestrul I din anul școlar 2014 - 2015.

Art.2. Se aprobă cuantumul unei burse (de merit, de studiu și de ajutor social) pentru anul școlar 2014-2015 în sumă de 100 lei/ luna/ elev.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    190

Data: 27.11.2014