Hotărârea nr. 19/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de

către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1 434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Avizul nr. 2717/2014 emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 19

Data: 27.02.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 19/27.02.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STATUL DE FUNCȚII AL

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Număr total de funcții

Gradul II

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

2

2

DIRECTOR EXECUTIV

S

1

1

ȘEF SERVICIU

S

18

18

ȘEF BIROU

S

8

8

Total funcții publice de conducere: 30

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Grad

profesional

Număr

total

functii

CONSILIER

S

SUPERIOR

63

CONSILIER

S

PRINCIPAL

83

CONSILIER

S

ASISTENT

71

CONSILIER

S

DEBUTANT

1

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

3

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

21

REFERENT

M

PRINCIPAL

5

REFERENT

M

ASISTENT

1

Total funcții publice de execuție: 251

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 30+251=281

Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul I lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”

FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

FUNCȚII DE CONDUCERE

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

NR. TOTAL FUNCȚII

ȘEF SERVICIU ( Clubul Seniorilor)

S

II

1

ȘEF CENTRU

S

II

24

ȘEF BIROU

S

II

13

ȘEF CENTRU (organizat la nivel de birou)

S

II

2

ȘEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

1

ȘEF BIROU ( MEDIC)

S

primar

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 42

Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”

FUNCȚII DE EXECUȚIE

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

/TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

179

REFERENT

SSD

IA

7

REFERENT

M

IA

133

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

/TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

EDUCATOR

M

definitiv

3

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

/TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

MEDIC*

S

primar

20

PSIHOLOG

S

principal

4

KINETOTERAPEUT

S

principal

15

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL

S

principal

2

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

6

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

129

INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

principal

10

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORĂ MEDICALĂ

M

principal

1

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

1

INFIRMIERĂ

G

350

ÎNGRIJITOARE

G

41

SPĂLĂTOREASĂ

G

17

ASISTENT MATERNAL

175

ASISTENT PERSONAL

392

FARMACIST*

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE*

PL

principal

10

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

/TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

PREOT*

S

I

1

PREOT*

M

I

1

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

/TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

ADMINISTRATOR

M

I

1

MAGAZINER

M/G

10

POMPIER

2

PAZNIC

14

PORTAR

3

ÎNGRIJITOR

123

ȘOFER

I

34

MUNCITOR CALIFICAT

I

154

MUNCITOR NECALIFICAT

I

110

Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A), lit. D) „ Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”, Anexa nr. II „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Învățămînt” Capitolul III, Anexa nr. III „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Sănătate” Capitolul I, la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

*Potrivit prevederilor Legii nr. 284/2010-instituțiile publice pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altror domenii de activitate bugetară, prevăzute de actul normativ în speță, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1953

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1995

TOTAL GENERAL: 2276