Hotărârea nr. 189/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 189 / 2014 privind aprobarea condiţiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 în cadrul Contractelor de închiriere nr. 41/10.06.2014 și nr. 286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 și nr. 141/25.09.2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 în cadrul Contractelor de închiriere nr. 41/10.06.2014 și nr. 286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 și nr. 141/25.09.2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006 și a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, care modifică și completează dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16, alin.(2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 Martie 1945 - 22 Decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 141/25.09.2014 privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014 încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobilului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, precum și de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 privind aprobarea încheieri contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014, între Grădinița de copii nr. 252 și proprietarii imobilului din Str. Venezuela nr. 7 - 9, Sector 1, București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. În vederea respectării prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 141/25.09.2014, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicesc directorii Grădiniței de copii nr. 283 și Grădiniței de copii nr. 252, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actele Adiționale cuprinse în Anexele menționate la art. 1 și 2.

Art.4. Având în vedere prevederile legale menționate în prezenta hotărâre, obligațiile de plată și de reținere a sumelor obiect al compensației prevăzute la art. 1 și art. 2, subzistă în sarcina utilizatorilor imobilelor și în cazul în care Actele Adiționale din Anexele la prezenta hotărâre nu vor fi semnate de către proprietarii imobilelor în cauză.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorii Grădiniței de copii nr.283 și al Grădiniței de copii nr. 252 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    189

Data: 27.11.2014