Hotărârea nr. 187/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2014 HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1451/2002 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând actul de dezlipire autentificat sub nr. 1777 din 17 octombrie 2014 de către Societatea Profesională Notarială „Aequitas”;

Luând în considerare încheierea nr. 70789/21.10.2014, precum și extrasul de carte funciară nr. 70789/21.10.2014, ambele emise de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul sitaut în București, Șos, odăi nr. 3-5, Sector 1;

Pentru o administrare cât mai judicioasă a imobilelor (căi de acces, parcări, spații verzi) rezultate în urma încheierii actului de dezlipire nr. 1777/17 octombrie 2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de finalizarea operațiunilor cadastrale și notariale de dezmembrare a terenului și construcțiilor aflate în administarea Consiliului Local al Sectorului 1, situate în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1.

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, imobilele (căi de acces, locuri de parcare, spații verzi) având datele de identificare în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor fi transmise în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1.

Art.3. Predarea, respectiv primirea imobilelor menționate la art. 2 se vor realiza pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1, în termen de maximum 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de

specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilelor menționate la art. 2.

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția

Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    187

Data: 27.11.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 187/27.11.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

LISTA

imobilelor (căi de acces, locuri de parcare, spații verzi) care vor fi transmise în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1

1. Lot nr. cadastral 264527;

2. Lot nr. cadastral 264528;

3. Lot nr. cadastral 264530;

4. Lot nr. cadastral 264531;

5. Lot nr. cadastral 264533;

6. Lot nr. cadastral 264535;

7. Lot nr. cadastral 264543;

8. Lot nr. cadastral 264545;

9. Lot nr. cadastral 264547;

10. Lot nr. 264548;

11. Lot nr. 264549;

12. Lot nr. 264550;

13. Lot nr. 264551;

14. Lot nr. 264552;

15. Lot nr. 264553;

16. Lot nr. 264554;


1    în suprafață de 1867 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr

2    în suprafață de 1430 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr

4    în    suprafață    de    15    mp,    reprezentând    spațiu    verde,    identificat    cu    număr

5    în    suprafață    de    70    mp,    reprezentând    spațiu    verde,    identificat    cu    număr

7 în    suprafață    de    16    mp,    reprezentând    spațiu    verde,    identificat    cu    număr

9 în    suprafață    de    147    mp,    reprezentând    spațiu    verde,    identificat    cu    număr

17 în suprafață de 2 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr 19 în suprafață de 19 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr

21    în suprafață de 2 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr

22    în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

23    în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

24    în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

25    în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

26    în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

27    în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

28    în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare,    identificat    cu    număr    cadastral

17.    Lot nr. 29 în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264555;

18.    Lot nr. 30 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264556;

19.    Lot nr. 31 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264557;

20.    Lot nr. 39 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264565;

21.    Lot nr. 40 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264566;

22.    Lot nr. 41 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264567;

23.    Lot nr. 42 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264568;

24.    Lot nr. 43 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264569;

25.    Lot nr. 44 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264570;

26.    Lot nr. 45 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264571;

27.    Lot nr. 46 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264572;

28.    Lot nr. 47 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264573;

29.    Lot nr. 48 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264574;

30.    Lot nr. 49 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264575;

31.    Lot nr. 50 în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264576;

32.    Lot nr. 51, în suprafață de 7 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264577;

33.    Lot nr. 52 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264578;

34.    Lot nr. 53 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264579;

35.    Lot nr. 54 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264580;

36.    Lot nr. 55 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264581;

37.    Lot nr. 56 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264582;

38.    Lot nr. 57 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264583;

39.    Lot nr. 58 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264584;

40.    Lot nr. 59 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264585;

41.    Lot nr. 60 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264586;

42.    Lot nr. 61 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264587;

43.    Lot nr. 62 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264588;

44.    Lot nr. 63 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264589;

45.    Lot nr. 64, în suprafață de 80 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264590;

46.    Lot nr. 67, în suprafață de 5 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264593;

47.    Lot nr. 68, în suprafață de 26 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264594;

48.    Lot nr. 72, în suprafață de 28 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264598;

49.    Lot nr. 73, în suprafață de 5 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264599;

50.    Lot nr. 76, în suprafață de 73 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264602;

51.    Lot nr. 80, în suprafață de 89 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264606;

52.    Lot nr. 82, în suprafață de 45 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264608;

53.    Lot nr. 84, în suprafață de 6 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264610;

54.    Lot nr. 86, în suprafață de 5 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264612;

55.    Lot nr. 89, în suprafață de 30 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264615;

56.    Lot nr. 90, în suprafață de 11 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264616;

57.    Lot nr. 92 în suprafață de 50 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264618;

58.    Lot nr. 93, în suprafață de 14 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264619;

59.    Lot nr. 95 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264621;

60.    Lot nr. 96 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264622;

61.    Lot nr. 97 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264623;

62.    Lot nr. 98 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264624;

63.    Lot nr. 99 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264625;

64.    Lot nr. 100 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264626;

65.    Lot nr. 101 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264627;

66.    Lot nr. 102 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral

264628;

67.    Lot nr. 103 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264629;

68.    Lot nr. 104 în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264630;

69.    Lot nr. 105 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264631;

70.    Lot nr. 106 în suprafață de 11 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264632;

71.    Lot nr. 107 în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264633;

72.    Lot nr. 108 în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264634;

73.    Lot nr. 109 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264635;

74.    Lot nr. 110 în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264636;

75.    Lot nr. 111 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264637;

76.    Lot nr. 112 în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264638;

77.    Lot nr. 113 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264639;

78.    Lot nr. 114 în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264640;

79.    Lot nr. 115 în suprafață de 11 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264641;

80.    Lot nr. 116 în suprafață de 11 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264642;

81.    Lot nr. 117, în suprafață de 11 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264643;

82.    Lot nr. 118, în suprafață de 18 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264644;

83.    Lot nr. 119, în suprafață de 45 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264645;

84.    Lot nr. 121, în suprafață de 4 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264647;

85.    Lot nr. 123, în suprafață de 13 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264649;

86.    Lot nr. 124, în suprafață de 28 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264650;

87.    Lot nr. 127, în suprafață de 7 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264653;

88.    Lot nr. 129, în suprafață de 6 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264655;

89.    Lot nr. 130, în suprafață de 36 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264656;

90.    Lot nr. 135, în suprafață de 83 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264661;

91.    Lot nr. 138 în suprafață de 16 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264664;

92.    Lot nr. 139 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264665;

93.    Lot nr. 140 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264666;

94.    Lot nr. 141 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264667;

95.    Lot nr. 142 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264668;

96.    Lot nr. 143 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264669;

97.    Lot nr. 144 în suprafață de 17 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264670;

98.    Lot nr. 145 în suprafață de 36 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264671;

99.    Lot nr. 147 în suprafață de 42 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264673;

100.    Lot nr. 149, în suprafață de 10 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264675;

101.    Lot nr. 150, în suprafață de 120 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264676;

102.    Lot nr. 153, în suprafață de 6 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264679;

103.    Lot nr. 155, în suprafață de 6 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264681;

104.    Lot nr. 159, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264685;

105.    Lot nr. 160, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264686;

106.    Lot nr. 161, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264687;

107.    Lot nr. 162, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264688;

108.    Lot nr. 163, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264689;

109.    Lot nr. 164, în suprafață de 19 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264690;

110.    Lot nr. 165, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264691;

111.    Lot nr. 166, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264692;

112.    Lot nr. 167, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264693;

113.    Lot nr. 168, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264694;

114.    Lot nr. 169, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264695;

115.    Lot nr. 170, în suprafață de 14 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264696;

116.    Lot nr. 171, în suprafață de 34 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264697;

117.    Lot nr. 175, în suprafață de 479 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264701;

118.    Lot nr. 187, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264713;

119.    Lot nr. 188, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264714;

120.    Lot nr. 189, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264715;

121.    Lot nr. 190, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264716;

122.    Lot nr. 191, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264717;

123.    Lot nr. 192, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264718;

124.    Lot nr. 193, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264719;

125.    Lot nr. 194, în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264720;

126.    Lot nr. 195, în suprafață de 48 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264721;

127.    Lot nr. 198, în suprafață de 1 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264724;

128.    Lot nr. 201, în suprafață de 83 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264727;

129.    Lot nr. 202, în suprafață de 1 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264728;

130.    Lot nr. 206, în suprafață de 52 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264732;

131.    Lot nr. 207, în suprafață de 12 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264733;

132.    Lot nr. 208, în suprafață de 15 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264734;

133.    Lot nr. 210, în suprafață de 8 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264736;

134.    Lot nr. 213, în suprafață de 18 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264739;

135.    Lot nr. 214, în suprafață de 8 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264740;

136.    Lot nr. 216, în suprafață de 8 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264742;

137.    Lot nr. 217, în suprafață de 16 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264743;

138.    Lot nr. 218, în suprafață de 12 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr

cadastral 264744;

139. Lot nr. 219, cadastral 264745;

în suprafață

de

12

mp,

reprezentând parcare,

identificat

cu

număr

140. Lot nr. 220, cadastral 264746;

în

suprafață

de

13

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

141. Lot nr. 221, cadastral 264747;

în

suprafață

de

13

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

142. Lot nr. 222, cadastral 264748;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

143. Lot nr. 223, cadastral 264749;

în

suprafață

de

13

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

144. Lot nr. 224, cadastral 264750;

în

suprafață

de

15

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

145. Lot nr. 225, cadastral 264751;

în

suprafață

de

15

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

146. Lot nr. 226, cadastral 264752;

în

suprafață

de

12

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

147. Lot nr. 227, cadastral 264753;

în

suprafață

de

13

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

148. Lot nr. 228, cadastral 264754;

în

suprafață

de

12

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

149. Lot nr. 229, cadastral 264755;

în

suprafață

de

13

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

150. Lot nr. 230, cadastral 264756;

în

suprafață

de

12

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

151. Lot nr. 231, cadastral 264757;

în

suprafață

de

12

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

152. Lot nr. 232, cadastral 264758;

în

suprafață

de

12

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

153. Lot nr. 233, cadastral 264759;

în

suprafață

de

13

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

154. Lot nr. 234, cadastral 264760;

în

suprafață

de

12

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

155.    Lot nr. 235, în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264761;

156.    Lot nr. 236, în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264762;

157.    Lot nr. 237, în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264763;

158.    Lot nr. 238, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264764;

159.    Lot nr. 239, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264765;

160.    Lot nr. 240, în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264766;

161.    Lot nr. 241, în suprafață de 12 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264767;

162.    Lot nr. 242, în suprafață de 12 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264768;

163.    Lot nr. 243, în suprafață de 36 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264769;

164.    Lot nr. 245, în suprafață de 12 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264771;

165.    Lot nr. 246, în suprafață de 5 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264772;

166.    Lot nr. 249, în suprafață de 29 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264775;

167.    Lot nr. 250, în suprafață de 11 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264776;

168.    Lot nr. 252, în suprafață de 5 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264778;

169.    Lot nr. 253, în suprafață de 15 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264779;

170.    Lot nr. 254, în suprafață de 14 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264780;

171.    Lot nr. 255, în suprafață de 92 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264781;

172.    Lot nr. 258, în suprafață de 10 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264784;

173.    Lot nr. 259, în suprafață de 3 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264785;

174.    Lot nr. 261, în suprafață de 37 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264787;

175.    Lot nr. 262, în suprafață de 3 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264788;

176.    Lot nr. 263, în suprafață de 10 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264789;

177.    Lot nr. 265, în suprafață de 84 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264791;

178.    Lot nr. 269, în suprafață de 27 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264795;

179.    Lot nr. 270, în suprafață de 16 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264796;

180. Lot nr. 273, în suprafață de 88 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264799;

181. Lot nr. 275, cadastral 264801;

în

suprafață

de

15

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

182. Lot nr. 276, cadastral 264802;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

183. Lot nr. 277, cadastral 264803;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

184. Lot nr. 278, cadastral 264804;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

185. Lot nr. 279, cadastral 264805;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

186. Lot nr. 280, cadastral 264806;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

187. Lot nr. 281, cadastral 264807;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

188. Lot nr. 282, cadastral 264808;

în

suprafață

de

18

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

189. Lot nr. 283,

în

suprafață

de

18

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

cadastral 264809;

190.    Lot nr. 284, în suprafață de 45 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264810;

191.    Lot nr. 286, în suprafață de 5 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264812;

192.    Lot nr. 287, în suprafață de 7 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264813;

193.    Lot nr. 290, în suprafață de 42 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264816;

194.    Lot nr. 292, în suprafață de 7 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264818;

195.    Lot nr. 293, în suprafață de 4 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264819;

196.    Lot nr. 294, în suprafață de 18 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264820;

197.    Lot nr. 296, în suprafață de 11 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264822;

198.    Lot nr. 297, în suprafață de 4 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264823;

199.    Lot nr. 298, în suprafață de 29 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264824;

200.    Lot nr. 301, în suprafață de 4 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264827;

201.    Lot nr. 302, în suprafață de 150 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264828;

202.    Lot nr. 305, în suprafață de 6 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264831;

203.    Lot nr. 308, în suprafață de 5 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264834;

204.    Lot nr. 309, în suprafață de 30 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264835;

205.    Lot nr. 310, în suprafață de 21 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264836;

206.    Lot nr. 311, în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264837;

207.    Lot nr. 312, în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264838;

208.    Lot nr. 313, în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264839;

209.    Lot nr. 314, în suprafață de 15 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264840;

210.    Lot nr. 315, în suprafață de 20 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264841;

211.    Lot nr. 316, în suprafață de 546 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264842;

212.    Lot nr. 317, în suprafață de 9 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral

264843;

213. Lot nr. cadastral 264844;

318,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

214. Lot nr. cadastral 264845;

319,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

215. Lot nr. cadastral 264846;

320,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

216. Lot nr. cadastral 264847;

321,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

217. Lot nr. cadastral 264848;

322,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

218. Lot nr. cadastral 264849;

323,

în

suprafață de 214 mp, reprezentând parcare,

identificat

cu

număr

219. Lot nr. cadastral 264850;

324,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

220. Lot nr. cadastral 264851;

325,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

221. Lot nr. cadastral 264852;

326,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

222. Lot nr. cadastral 264853;

327,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

223. Lot nr. cadastral 264854;

328,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

224. Lot nr. cadastral 264855;

329,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

225. Lot nr. cadastral 264856;

330,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

226. Lot nr. cadastral 264857;

331,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

227. Lot nr. cadastral 264858;

332,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

228. Lot nr. cadastral 264859;

333,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

229. Lot nr. cadastral 264860;

334,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

230. Lot nr. cadastral 264861;

335,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

231. Lot nr. cadastral 264862;

336,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

232. Lot nr. cadastral 264863;

337,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

233. Lot nr. cadastral 264864;

338,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

234. Lot nr. cadastral 264865;

339,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

235. Lot nr. cadastral 264866;

340,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

236. Lot nr. cadastral 264867;

341,

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

237. Lot nr. cadastral 264868;

342,

în

suprafață

de

231

mp

reprezentând trotuar,

identificat

cu

număr

238. Lot nr.

343,

în

suprafață

de

18

mp,

reprezentând trotuar,

identificat

cu

număr

cadastral 264869;

239.    Lot nr. 344, în suprafață de 126 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264870;

240.    Lot nr. 345, în suprafață de 33 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264871;

241.    Lot nr. 347, în suprafață de 233 mp, reprezentând trotuar, identificat cu număr cadastral 264873;

242.    Lot nr. 348, în suprafață de 9 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264874;

243.    Lot nr. 349, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264875;

244.    Lot nr. 350, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264876;

245.    Lot nr. 351, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264877;

246.    Lot nr. 352, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264878;

247.    Lot nr. 353, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264879;

248.    Lot nr. 354, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264880;

249.    Lot nr. 355, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264881;

250.    Lot nr. 356, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264882;

251.    Lot nr. 357, în suprafață de 13 mp, reprezentând parcare, identificat cu număr cadastral 264883;

252.    Lot nr. 358, în suprafață de 13 mp, reprezentând spatiu verde, identificat cu număr cadastral 264884;

253.    Lot nr. 359, în suprafață de 23 mp, reprezentând spatiu verde, identificat cu număr cadastral 264885;

254. Lot nr. 360, cadastral 264886;

în

suprafață

de

68

mp,

reprezentând

trotuar,

identificat

cu

număr

255. Lot nr. 362, cadastral 264888;

în

suprafață

de

15

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

256. Lot nr. 363, cadastral 264889;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

257. Lot nr. 364, cadastral 264890;

în suprafață

de

14

mp,

reprezentând parcare,

identificat

cu

număr

258. Lot nr. 365, cadastral 264891;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

259. Lot nr. 366, cadastral 264892;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

260. Lot nr. 367, cadastral 264893;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

261. Lot nr. 368, cadastral 264894;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

262. Lot nr. 369, cadastral 264895;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

263. Lot nr. 370, cadastral 264896;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

264. Lot nr. 371, cadastral 264897;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

265. Lot nr. 372, cadastral 264898;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

266. Lot nr. 373, cadastral 264899;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

267. Lot nr. 374, cadastral 264900;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

268. Lot nr. 375, cadastral 264901;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

269. Lot nr. 376, cadastral 264902;

în

suprafață

de

14

mp,

reprezentând

parcare,

identificat

cu

număr

270.    Lot nr. 377, în suprafață de 323 mp, reprezentând spațiu verde, identificat cu număr cadastral 264903;

271.    Lot nr. 379, în suprafață de 8103 mp, reprezentând cale de acces, identificat cu număr cadastral 264905;