Hotărârea nr. 185/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art.58, alin.(1), lit.c) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partipație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d) și art.115, alin.(2), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetulului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform Anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    185

Data: 27.11.2014