Hotărârea nr. 184/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţţi unor obiective de investiţţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1

nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.44, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, în sensul modificării valorilor indicatorilor pentru poziția 24, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    184

Data: 27.11.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.184/27.11.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

1 euro = 4,4378 lei

21.05.2014

24 Bulevardul Ion Mihalache nr. 170, Blocul E2

Arie desfășurată

3.581,40

m2

Arie utilă

3.050,48

m2

Regim de înălțime

S+P+7E+Eth

Indicatori valorici:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.

Investiție

1.180,303

265,966

1.463,576

329,798

C+M

996,873

224,632

1.236,123

278,544

2.

Investiția specifica (C+M/Au)

Cantitatea la care ne raportăm

Cost estimativ al

0,41

Din care cost lucrări bază fără TVA

mii lei/m2

au

Lucrări de intervenție prevazute conform HG 363 -Standarde de cost

lucrărilor de bază

+ lucrări conexe fără TVA

Cost specific lucrări bază

m2

lei

lei

euro/m 2

1.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte opacă

1.717,00

456.272,75

236.237,67

31,00

2.

Reabilitare termică anvelopă - termo-hidroizolare terasă

496,00

104.626,36

86.792,79

39,43

3.

Reabilitare termică - planșeu peste subsol

38,00

2.092,51

2.013,52

11,94

4.

Reabilitare termică anvelopă - fațadă parte vitrată

736,51

377.717,79

310.450,48

94,98

5.

Reabilitare termică sistem de încălzire - instalație de distribuție în subsol și echilibrare termohidraulică

3.050,48

56.163,42

50.206,47

3,71

TOTAL

996.872,83

685.700,93

Indicatori fizici:

1.

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4

luni

2.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3

ani de la data

PVRTL

3.

Durata de recuperare a investiției în condiții de eficiență economică

9,3 ani

4.

Consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzator blocului izolat termic:

76,18 kwh/m2

au *an

VALORI REACTUALIZATE

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Investiție

1.180,303

265,966

1.463,576

329,798

C+M

996,873

224,632

1.236,123

278,544

1 euro =

4,4435 lei

17.05.2012

VALORI INIȚIALE

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

Investiție

1.418,667

319,268

1.759,147

395,892

C+M

1.230,149

276,842

1.525,385

343,285

Pagina 1 din 1