Hotărârea nr. 183/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 183 / 2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1

nr. 46/28.03.2012privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrulProgramului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult-centre spirituale ale comunității”;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult, în sensul modificării valorilor indicatorilor pentru poziția 3, după cum urmează:

Poz.

Obiectiv

Adresă

Total Inv.

C+M

Total Inv.

C+M

Valoare

euro

Total Inv.

C+M

Total Inv.

C+M

Valoare

euro

Inițial

Inițial

Inițial

Rectificat

Rectificat

Rectificat

Lei

Euro

Data

Lei

Euro

Data

3.

Pictură,

Strada

7.121.441

1.639.638

4,3433

8.439.212

1.899.226

4,4435

lucrări

Băiculești

catapeteasmă

nr.27,

și    mobilier

bisericesc la

Biserica

Sf.Vineri

Pajura

sector 1

7.064.861

1.626.611

31.01.2012

8.143.136

1.832.595

17.05.2012

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    183

Data: 27.11.2014