Hotărârea nr. 182/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2014 privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcțional” (POSDRU ID 134669)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului

funcțional” (POSDRU ID 134669)

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 53 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificătile și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 1.1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”;

Luând act de contractul de finanțare POSDRU/154/1.1/G/134669, Cod SMIS 50650, Titlul proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcțional”, precum și de cererea de finanțare nr. 134669 din data de 08.08.2013 aprobată în data de 30.04.2014 de către OIPOSDRU MEN, prin decizia numărul OI/1028/ES/30.04.2014;

În baza adresei Colegiului Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” nr. 2371/17.09.2014 înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 24828/18.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit. j) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă implementarea de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a

Proiectului „Primii pași spre o carieră de succces în audit și contabilitate” (POSDRU ID 134669), derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritară nr. 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1 .1. „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”, conform contractului de finanțare POSDRU/154/1.1/G/134669, Cod SMIS 50650, precum și cheltuielile de implementare a proiectului, după cum urmează:

a)    Valoarea totală eligibilă a proiectului 2.140.070,22 lei;

b)    Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată prin FSE 1.622.237,42 lei, reprezentând 77.35% din valoarea proiectului;

c)    Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Național 475.031,39 lei, reprezentând 22,65% din valoarea proiectului;

d)    Contribuția eligibilă a beneficiarului 42.801,40 lei.

(2) Finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 2.097.268,81 lei, reprezentând 98% din valoarea totală eligibilă menționată la alin. (1), lit. a).

Art.2. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic, Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 182

Data: 30.10.2014