Hotărârea nr. 181/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice și Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban și ale Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/21.07.2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerțului stradl pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București;

Potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând anunțul nr. 1321/17.09.2014 al Serviciului Secretariat General, Audiențe privind respectarea principiilor de transparență decizională impuse de Legea nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art. 80, art.81, alin.(1), art. 81 alin. (2), lit. r) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013, după cum urmează:

1.    Alin. (2) al art. 13 din Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Amplasamentele aprobate care nu mai corespund condițiilor inițiale de autorizare sau regulilor generale de stabilire și delimitare a amplasamentelor stabilite în capitolul III din prezentul Regulament, ca urmare a schimbării configurației urbanistice a zonei, efectuării unor lucrări de reamenajare (la rețelele tehnico-edilitare, reparații la covorul asfaltic, ș.a.m.d.)

sau a altor motive temeinice pot fi mutate numai cu acordul scris al Primarului Sectorului 1”.

2.    După art. 20 din Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza

administrativă a sectorului 1 al municipiului București se introduc două noi articole, art. 201 și

/■>

art. 202, care vor avea următorul conținut:

„Art. 201 — (1) Chioșcurile care nu respectă amplasamentele, chioșcurile mutate de pe amplasamentul inițial și cele care depășesc suprafața menționată în avizul de amplasare pe domeniul public și acordul de funcționare se consideră neautorizate urmând a fi ridicate de către Poliția Locală Sector 1 împreună cu Administrația Domeniului Public Sector 1.

(2)    Cheltuielile ocazionate cu ridicarea chioșurilor descrise la alin. (1) urmează a fi recuperate de la proprietar și/sau utilizator. În cazul în care proprietarul și/sau utilizatorul nu pot fi identificați, recuperarea cheltuielilor ocazionate cu ridicarea chioșcurilor se va face prin valorificarea acestora, în condițiile legii.

(3)    Proprietarii și/sau utilizatorii chioșcurilor menționate la alin. (1) nu mai au posibilitatea de a solicita aviz de amplasare timp de șase luni de la data ridicării.

Art. 202 — (1) Chioșcurile nefuncționale se vor ridica de pe domeniul public, de către proprietar și/sau utilizator în termen de cel mult 48 de ore de la notificarea primită din partea Direcției Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, urmând a fi reautorizate doar dacă redevin funcționale și numai după obținerea unui nou aviz de amplasamant eliberat de către Primarul Sectorului 1.

(2) În cazul neîndeplinirii obligațiilor menționate la alin. (1), chioșcurile urmează a fi ridicate de pe domeniul public în condițiile descrise la art. 201 alin. (2). ”

3.    Lit. g) a art. 28 din Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București, se modifică și se completează, urmând a avea următorul conținut:

„g) In vederea menținerii în permanență a aspectului estetic inițial al chioșcurilor, proprietarii și/sau utilizatorii acestora au obligația să asigure spălarea, vopsirea, repararea mobilierului folosit și să mențină chioșcurile în stare curată, fără afișe lipite și fără geamuri murdare”.

4.    După lit. o) a art. 28 din Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București, se introduc două noi litere, p) și q) care vor avea următorul conținut:

„p) să monteze la loc vizibil o plăcuță de identificare a proprietarului și/sau utilizatorului chioșcului cuprinzând numele și prenumele, adresa și numărul de telefon.

q) utilizarea suporturile pentru flori sau a altor elemente asemănătoare se poate realiza numai în baza unei autorizații eliberare de către Primarul Sectorului 1”.

5.    După lit. e) a art. 31 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea comerțului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului București, se introduce lit. f), care va avea următorul conținut:

„f) pierderea dreptului de a mai utiliza chioșcurile timp de șase luni, în cazul nerespectării obligației impuse la art. 28, lit. p)”.

Art. II. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01.01.2015.

Art. III. Primarul sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 181

Data: 30.10.2014