Hotărârea nr. 180/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 180 / 2014 privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013 privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013

privind acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Polo

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 privind acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Polo;

Luând în considerare nota de rectificare a erorii materiale apărută în denumirea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.49/26.03.2013 privind acordarea unui sprijin financiar Federației Române de Polo nr. K/1566/21.10.2014 a Serviciului Secretariat General, Audiențe;

Luând în considerare adresa Federației Române de Polo nr. 2191/29.09.2014, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 26346/30.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Alin. 2.2. al art. 2 din Hotărarea Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013 se completează și va avea următorul conținut:

“Lucrările de amenajare și modernizare constau în execuția unei centrale termice și modificarea instalației de încălzire la bazinul de înot, înlocuire traseu retur radiatoare vestiare, evacuare apă la canalizare în centrala termică, înlocuire sorb bașă în centrala termică, refacere bazin polo și reparare stație tratarea apei.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 rămân nemodificate.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, un act adițional la protocolul încheiat cu Federația Română de

Polo care să includă și clauza menționată la art. 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    180

Data: 30.10.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 180/ 30.10.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180 / 30.10.2014 privind

completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 privind

acordarea unui ajutor financiar Federației Române de Polo

s-a încheiat prezentul

ACT ADITIONAL NR. 1 la Protocolul de colaborare încheiat între

Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Polo

9    9

PĂRȚILE PROTOCOLULUI:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul Primar Andrei Ioan Chiliman, denumit în cele ce urmează CONSILIUL;

Și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE POLO, cu sediul în București, Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 1, reprezentată prin domnul Anatolie Grintescu, Președinte, denumită în cele ce urmează

FEDERAȚIA;

De comun acord au convenit următoarele:

Art. 1. Alin. 2.2. al art. 2 din Hotărarea Consiliului Local Sector 1 Nr. 49/26.03.2013 se completează și va avea următorul conținut:

“Lucrările de amenajare și modernizare constau în execuția unei centrale termice și modificarea instalației de încălzire la bazinul de înot, înlocuire traseu retur radiatoare vestiare,

evacuare apă la canalizare în centrala termică, înlocuire sorb bașă în centrala termică, refacere bazin polo și reparare stație tratarea apei.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 49/26.03.2013 rămân nemodificate.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE POLO,

PRIMAR,

ANDREI IOAN CHILIMAN


PREȘEDINTE,

ANATOLIE GRINTESCU


Direcția Investiții,

Director executiv, Ciprian Petre Ghioaca

Direcția Management Economic

Director executiv,

ANCA LUDU

Direcția Juridică și Resurse Umane

Director executiv Ovidiu Fulgeanu

Serviciul Legislație și Spații cu Altă Destinație decât cea de Locuință

Șef Serviciu, FLORENTINA BUCȘA