Hotărârea nr. 18/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 2014 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1 și împuternicirea Directorului General al Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual al Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1 și împuternicirea Directorului General al Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual ai Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificărileși completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.67 din Legea nr. 62/201 1 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind Regulamentul -cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului 1;

Ținând seama de Procesul verbal privind negocierea Acordului colectiv de muncă la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, respectiv Procesul verbal privind negocierea Contractului colectiv de muncă la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, încheiate în data de 07.02.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1). Se aprobă prevederile Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1.

(2)    . Se împuternicește Directorul General al Poliției Locale a Sectorului 1, reprezentanții funcționarilor publici și reprezentanții personalului contractual ai Poliției Locale a Sectorului 1, să semneze Acordul colectiv de muncă și Contractul colectiv de muncă, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    . Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual potrivit legii.

Art. 2. (1). Prevederile Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă, aprobate potrivit prezentei hotărâri se aplică de la data de 01 martie 2014, respectiv de la data înregistrării la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.

(2). La datele prevăzute la alin. (1) Acordul colectiv de muncă și Contractul colectiv de muncă aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/28.02.2013 își încetează aplicabilitatea. Art. 3. (1) Prezenta hotărâre a fost redactată în trei exemplare orginale, din care un exemplar

pentru Agenția pentru Prestații Sociale a Municipiului București.

(2)    Anexa nr.1 la prezenta hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale.

(3)    Anexa nr.2 la prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare originale.

Art. 4. Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data

de 27.02.2014.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    18

Data: 27.02.2014