Hotărârea nr. 177/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la „Grădiniţa lui David”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la „ Grădinița lui David”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.10.2014 privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru

aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Ținând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4925/2005;

Având în vedere adresa Grădiniței lui David, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr.22640/28.08.2014;

5    *

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește doamna ANA LUIZA ZVIRID reprezentant al Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița lui David, situată în Intrarea Catedrei nr.10, sector 1, București.

Art.2. Primarul sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița lui David și

Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    177

Data: 30.10.2014