Hotărârea nr. 176/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Căsuța Piticilor”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.96, alin.(5) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015;

Având în vedere adresa Grădiniței Căsuța Piticilor nr.277/08.10.2014, înregistrată la Sectorul 1 al municipiului București sub nr. 27516/10.10.2014;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se numește domnul COSMIN MARIUS FODOROIU reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit „Căsuța Piticilor”, situată în str. Elena Clucereasa nr.57-61, sector 1, București.

Art.2. Primarul sectorului 1, persoana nominalizată la art.1, Grădinița Căsuța Piticilor și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    176

Data: 30.10.2014