Hotărârea nr. 174/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2014 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.159/25.09.2014privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.c) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației;

Ținând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4925/2005;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr.21045/08.10.2014, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București nr.27608/13.10.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1, după cum urmează:

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ

Nr.

consi

lieri

Reprezentantul Consiliului Local

al Sectorului 1

Sectorul

8.

GRĂDINIȚA NR. 52

1

ADAM MARINELA

1

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINTII VOIEVOZI"

2

DIACONESCU ALECSANDRU, STAMULE TĂNASE

1

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

6

2

STANCU NICOLETA

TILEA CARMEN VICTORIȚA

1

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

2

DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI,

STAMULE TĂNASE

1

39.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU"

2

DINU STELIANA-CRISTINA, BOCEAN EMANOIL

1

45.

SCOALA GIMNAZIALA NR. 184

1

PAUL IULIAN OLTEANU

1

55.

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU"

2

FODOROIU COSMIN-MARIUS NINCOVICI ALINA

1

63.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU"

2

DIACONESCU ALECSANDRU, PĂULEȚ CIPRIAN

1

68.

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI

LUCRĂRI PUBLICE "IOAN

N. SOCOLESCU"

2

STAN TĂSEL-SILVICĂ, MARINESCU CONSTANTIN

1

69.

COLEGIUL AGRICOL "V. HARNAJ"

2

DIACONESCU ALECSANDRU, COCORANU MIRELA

1

81

CLUBUL COPIILOR

SECTOR 1

1

BOCEAN EMANOIL

1

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 174

Data: 30.10.2014