Hotărârea nr. 173/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2014 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei

școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Școlii Gimnaziale Genesis nr. 215/23.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 25284/23.09.2014 prin care ne informează cu privire la fuziunea prin absorție a unității de învățământ particular Grădinița „Junior” de către unitatea de învățământ particular Școala Gimnazială Genesis;

Luând act de adresa Grădiniței lui David înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 25801/25.09.2014 prin care solicită includerea în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 1 al municipiului București;

Ținând seama de adresa Asociației Alma - Acces la Educație și Formare înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 28780/23.10.2014 prin care solicită schimbarea denumirii Grădiniței cu program Prelungit Winnie în Grădinița cu program prelungit „American Lycetuff”, începând cu anul școlar 2014-2015;

Luând în considerare faptul că Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu a acordat „aviz conform” în vederea excluderii din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular de pe raza Sectorului 1 al municipiului București a Grădiniței cu Program Prelungit Olga Gudynn International School;

Ținând cont de faptul că Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu a acordat „aviz conform” în vederea schimbării sediului Școlii Primare Libere Waldorf;

Luând act de faptul că Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu a acordat „aviz conform” în vederea modificării denumirii Colegiului Tehnic Mecanic „Grivița” în Colegiul „Ion Mihalache”;

Luând seama de eroarea materială strecurată în denumirea Școlii Gimnaziale Alexandru

Costescu;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014, cu modificările și completările ulterioarese modifică potrivit Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în sensul producerii efectelor juridice după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 173

Data: 30.10.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr.173/30.10.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

RETEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București în anul școlar 2014 - 2015

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 42

1

PRE

STR. GALA GALACTION NR. 1,Str. GALA GALACTION NR. 2

0212242440

2

GRĂDINIȚA NR. 43

1

PRE

STR. ION INCULET NR. 2; STR. PAVLOV NR. 68-70; STR. TRAIAN VASILE NR. 76

0212240938

0212242067

3

GRĂDINIȚA NR. 44

1

PRE

STR. BARLOGENI NR. 24; STR. IZBICENI NR. 1-3

0216673297

4

GRĂDINIȚA NR. 46

1

PRE

STR. MARMOREI NR. 13 - 15

0216673475

0216676045

5

GRĂDINIȚA NR. 47

1

PRE

STR. M. VARLAAM NR. 140; STR. EPISCOP VULCAN NR. 47A

0216672545

6

GRĂDINIȚA NR. 50

1

PRE

STR. NICOLAE IORGA NR. 5; CĂDEREA BASTILIEI NR. 13

0212128804

0213163635

7

GRĂDINIȚA SPECIALĂ PENTRU HIPOACUZICI

NR. 65

1

PRE/SPE

STRADA NICOLAE CARANFIL, nr 24

0212329819

0212322851

8

GRĂDINIȚA NR. 52

1

PRE

STR. DOCENȚILOR NR.5; STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212223117

0212226675

9

GRĂDINIȚA NR. 97

1

PRE

STR. ISLAZ NR. 13; STR. MINERVEI NR. 31;

0212241162

0216670051

0216682122

10.

GRĂDINIȚA NR. 116

1

PRE

STR. MENDELEEV NR. 27

0213168043

11.

GRĂDINIȚA NR. 122

1

PRE

STR.BĂNEASA NR. 12

0212320179

12.

GRĂDINIȚA NR. 203

1

PRE

STR. C.A. ROSETTI NR. 32

0213112352

13.

GRĂDINIȚA NR. 206

1

PRE

STR. C.DISESCU NR. 37; STR. LĂCULEȚ NR. 12; STR.

DOBROGEANU GHEREA NR. 156

0212229287

0212320434

0212693341

14.

GRĂDINIȚA NR. 222

1

PRE

STR. ARAD NR. 38; STR. ELENA PLEȘOIANU NR. 4

0216673480

0216670975

0212241166

15.

GRĂDINIȚA NR. 248

1

PRE

STR. ARTUR VURTEJANU NR. 15; STR. OSTAȘILOR NR. 2

0212224120

0213143283

16.

GRĂDINIȚA NR. 251

1

PRE

STR. VENEZUEALA NR. 11; STR. MIERCANI NR. 89

0212301417

0212301275

17.

GRĂDINIȚA NR. 252

1

PRE

STR. ALEEA ALEXANDRU NR. 34; CALEA DOROBANȚI STR.

FRUMOASA 24

0212302296

18.

GRĂDINIȚA "STEAUA"

1

PRE

STR. ION INCULEȚ NR. 5-7

0212245962

0212245964

19.

GRĂDINIȚA NR. 283

1

PRE

STR. BĂNEASA NR. 39A; BD. FICUSULUI NR. 25, CALEA

FROREASCA NR. 165

0212223077

0212322617

0212330974

0212322093

20.

GRĂDINIȚA NR. 285

1

PRE

STR. WITTING NR. 15; STR. SF. CONSTANTIN NR. 6

0213112991

0213139069

21.

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 2

1

PRE

STR. G-RAL CRISTESCU NR. 5

0213156889

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII VOIEVOZI"

1

PRE,PRI, GIM

STR. ATELIERULUI NR. 25; STR. A.I.CUZA NR. 58

0213179916

0213127572

0213181416

0212228653

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU"

1

PRI, GIM

ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

0212236393

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

1

PRI, GIM

CALEA VICTORIEI NR. 114

0213169918

0213169236

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6

1

PRE, PRI, GIM

STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 ȘOS. GH.IONESCU SISEȘTI NR.66- 68

0212332730

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM

STR. NEAGOE VODĂ NR. 11

0212321531

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. HELIADE RĂDULESCU"

1

PRE, PRI, GIM

ȘOS. KISELEFF NR. 5-7; STR. HENRI COANDĂ NR. 24B; STR. MONETĂRIEI NR. 2

0213163631

0213163633

0213163634

0212128803

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSTRĂU"

1

PRI, GIM

STR. BORȘA NR. 27

0212326613

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

1

PRE, PRI , GIM

BD. PETRILA NR. 10-12; STR. CORALILOR NR. 59-61

0213510198

0216676704

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRĂTIANU"

1

PRI, GIM

STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212226590

31.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU"

1

PRI, GIM;PRI,GIM-SP

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301501

0212301673

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

1

PRI, GIM

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 32-34

0213138287

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

1

PRE,PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40; STR. POPA TATU NR. 47; STR. BIHOR NR. 31

0216370361

0213159559

0213159555

0213168510

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

1

PRE,PRI, GIM

STR. COPȘA MICĂ NR. 1A; STR. SÂNGERULUI NR. 23-27

0212205484

0212201651

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

1

PRI, GIM

STR. BARBU LĂUTARU NR. 4

0212223072

0212234873

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ISPIRESCU"

1

PRI, GIM

STR. VASILE GHERGHEL NR. 2

0212241163

0212244834

37.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN BARBU"

1

PRI, GIM

STR. PAVLOV NR. 2-4

0212240937

0212240240

38.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. NICOLAE"

1

PRI, GIM

STR. LAINICI NR. 4-8

0212241846

0212241837

39.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE

GRIGORESCU"

1

PRE,PRI, GIM

STR. CORALILOR NR. 1; STR. HRISOVULUI NR. 24

0216671547

0216673815

0216672765

40.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178

1

PRI, GIM

STR. DRIDU NR. 2

0216670335

0216672050

0216675554

41.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179

1

PRI, GIM

STR. ARDEALULUI NR. 34

0216670247

0216674272

42.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181

1

PRE, PRI, GIM

STR. NAZARCEA NR. 30

0213105599

0213105970

0213100533

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU

COSTESCU"

1

PRE,PRI, GIM

STR. AMINTIRII NR. 26;

0216674540

44.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183

1

PRE,PRI, GIM

STR. DUNEI NR. 1

0216673280

0216685383

45.

ȘCOALA GIMAZIALĂ NR. 184

1

PRE, PRI,CIM

SȚR. ȘȚEFAN MAGHERI NR. 13

0216672225

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA VĂCĂRESCU"

1

PRI, GIM

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 15

0213163630

47.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192

1

PRI,GIM

STR. MUNTENIEI NR. 28

0216670296

0216671265

48.

COLEGIUL NAȚIONAL "SFANȚUL SAVA"

1

LIC TEO

STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23

0213100773

0213126821

0213149294

0213144284

49.

COLEGIUL NAȚIONAL "IL.CARAGIALE"

1

GIM,LIC TEO

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301021

0212302891

0212311107

0212302896

50.

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMAȚICĂ

"TUDOR VIANU"

1

GIM,LIC TEO

STR. ARH. ION MINCU NR. 10

0212226670

51.

COLEGIUL GERMAN "GOETHE"

1

PRE, PRI,GIM, LIC TEO

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17; STR. CALEA

DOROBANȚILOR NR. 163

0212113425

0212101776

0212113040

52.

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU"

1

LIC TEO,LIC VOC

STR. S.LUDWIG ROTH NR. 1

0212242385

0212245018

53.

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

1

GIM,LIC TEO

STR. ION NECULCE NR. 2

0212235555

0212224145

0212224179

54.

LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET"

1

PRE,PRI, GIM, LIC TEO

STR. JEAN MONNET NR. 2; CALEA FLOREASCA NR. 96

0212301401

0212305078

0212317400

0212304887

55.

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU"

1

LIC TEO

STR. PAJURA NR. 9

0216670890

0216674295

0216670550

0216675910

56.

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA"

1

PRI, GIM, LIC TEO

BD. ION MIHALACHE NR. 126

0212242026

0212232780

57.

LICEUL TEORETIC BULGAR "HRISTO BOTEV"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA GRIVIȚEI NR. 56

0213108473

0213173348

58.

LICEUL ȚEOREȚIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ"

1

PRI,GIM, LIC TEO

SȚR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 5

0212305292

0212338277

59.

LICEUL TEORETIC BILINGV "MIGUEL DE CERVANTES"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA PLEVNEI NR. 38-40

0213149312

0213125821

60.

LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA"

1

GIM, LIC VOC

STR. G-RAL BERTHELOT NR.56- 58; BD. IANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27

0212302793

0212312890

0212302794

0213131216

61.

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ "GEORGE

ENESCU"

1

PRI, GIM, LIC VOC

STR. GHEORGHE MANU NR. 30

0213108870

0213108871

0213108890

62.

LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU"

1

PRE, PRI, GIM, LIC TEO,LIC VOC

STR. BUCEGI NR. 97

0216678434

0216671682

63.

LICEUL ȚEOREȚIC "GEORGE CĂLINESCU"

1

LIC TEO

STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24

0213178382

64.

COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"

1

LIC THE

BD. DACIA NR. 34

0212117256

0212110723

65.

COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"

1

LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. JIULUI NR. 163

0216675585

0216685867

66.

COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIȚA"

1

COL TEH, LIC VOC

CALEA GRIVIȚEI NR. 363

0212240770

0212240605

67.

COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU"

1

LIC THE,LIC TEO, LIC VOC, PROF, POS

CALEA GIULEȘȚI NR. 10

0216370484

0216370494

68.

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N. SOCOLESCU"

1

LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. OCCIDENTULUI NR. 12

0213108958

0213108955

69.

COLEGIUL AGRICOL "V. HARNAJ"

1

LIC THE

BD. FICUSULUI NR. 20-26

0212327165

0212332843

70.

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ"

1

LIC TEH, LIC TEO

BD. FICUSULUI NR. 44

0212323616

0212323552

0212323734

71.

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

1

LIC TEH, POS

STR. FEROVIARILOR NR. 37

0212242376

0212241955

72.

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAI I"

1

GIM-SP, LIC THE, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. BUTUCENI NR. 10

0212207795

0212207750

73.

LICEUL "DIMITRIE PACIUREA"

1

LIC THE, LIC VOC

STR. BĂICULEȘTI NR. 29

0216670195

0216672326

0216670164

74.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM / SPE

STR. SURORILOR NR. 4

0216673995

75.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8

1

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. VICTOR DAIMACA NR. 2

0216675295

76.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

1

PRI,GIM/SPE

STR. G-RAL BERTHELOT NR. 20-25

0213141030

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU

SURZI NR.1

1

PRE,PRI,GIM/SPE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 5

0216672090

78.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "IOSIF SAVA"

1

GIM/AR

STR. CONSTANTIN DISSESCU NR. 37

0212312470

79.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 3

1

GIM/AR

STR. ȘTIRBEI VODA NR. 101

0213142361

80.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

1

LIC/SP

STR. ION MIHALACHE NR. 162

0212242230

81.

CLUBUL COPIILOR SECTOR 1

1

GIM

STR. HERMAN OBERTH NR. 2

0213112346

4

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local nr.173/30.10.2014 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București în anul școlar 2014 - 2015

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5    5

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

1

COMPLEXUL SCOLAR "CRONOS"

1

LIC TEO,LIC

TEH,POS

SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMI"

1

PRE

Str. CAROL KNAPPE nr. 45

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA PITICILOR"

1

PRE

STR. ELENA CLUCEREASA NR. 57-61

4

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT"GE CE

PIC ENGLISHKINDER"

1

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "HANSEL UND GRETEL"

1

PRE

STR. AV. ȘTEFAN SĂNĂTESCU NR. 19

6

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "HAPPY KIDS"

1

PRE

STR. COMESCU NR. 4

7.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT "KARIN'S KIDS ACADEMY"

1

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR. 33

8.

GRADINITA AVENOR

1

PRE

STR. ALEXANDRU CONSTANTINESCU NR. 65

9.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MARY POPPINS"

1

PRE

STR. ARON COTRUȘ NR. 69E

10.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRIDOLIN

1

PRE

STR. POPA SAVU NR. 66

11.

ȘCOALA PRIMARĂ"SMART KIDS"

1

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU

GHEREA NR. 22A

12.

ȘCOALA PRIMARĂ "MARIA KINDER KIDS"

1

PRE, PRI

PIAȚA AMZEI NR. 6

13.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT THE LITTLE ARTIST

1

PRE

STR. INTR. ZABLOVSCHI NR. 7

14.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SUPER KIDS CENTER ODT

1

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

15.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT AMERICAN LYCETUFF

1

PRE

STR. PAJUREI NR. 7A

16.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BUTTERFLY"

1

PRE

STR. INTR. GLIEI NR. 7

17.

GRADINITA DREAMS WORLD

1

PRE

STR. INGINER PISONI NR. 26

18.

LICEUL TEHNOLOGIC PARTICULAR "ONICESCU - MIHOC"

1

LIC TEH

STR. CALEA GRIVIȚEI NR.56

19.

SCOALA GIMNAZIALA "GENESIS"

1

PRE PRI, GIM

STR. STRĂULEȘTI NR. 89A

20.

LICEUL TEORETIC "ȘCOALA EUROPEANĂ BUCUREȘTI"

1

PRI,GIM,LIC TEO

STR. BĂICULEȘTI NR. 33

21.

SCOALA GIMNAZIALA AVENOR

1

PRI, GIM

STR. DRUMUL PĂDUREA PUSTNICU NR.

125A

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5    5

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

22.

LICEUL TEORETIC - "SCOALA MEA"

1

PRE, PRI, GIM, LIC

STR. VĂLIUG NR. 12-18

23.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT MICUL PRINT

1

PRE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 14

24.

SCOALA GIMNAZIALĂ IOANID

1

PRI

STR. NICOLAE IORGA NR. 21

25.

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII TREI IERARHI

1

PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40

26.

SCOALA POSTLICEALA FEG BUCURESTI

1

POS

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

27.

LICEUL FEG

1

LIC TEO,LIC TEH

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

28.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IOANID

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 4

29.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT URSULETUL

1

PRE

STR. DIACONUL CORESI NR. 1

30.

ȘCOALA PRIMARĂ LIBERĂ WALDORF

1

PRE, PRI

STR. SCĂRLĂTESCU NR. 50

31.

LICEUL TEORETIC "NAȚIONAL"

1

PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTI NR. 14-18

32.

GRĂDINIȚA "BLUE BELL"

1

PRE

STR. GALILIEA NR. 16

33.

GRĂDINIȚA "HAPPY FACE"

1

PRE

STR. ELENA VĂCĂRESCU NR. 98, L2

34.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ZUZZI"

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 93

35.

GRĂDINIȚA LUTHERANĂ GERMANĂ

1

PRE

STR. TEMIȘANA NR. 1

36.

GRĂDINIȚA "MAMI ȘI TATI"

1

PRE

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 58

37.

GRĂDINIȚA LUI MATEI

1

PRE

DTR. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI

NR. 40

38.

ȘCOALA PRIMARĂ FRIDOLIN

1

PRI

CALEA DOROBANȚILOR NR. 54

39.

ȘCOALA PRIMARĂ TEDDYBAR

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 57

40.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ZUM ZUM

1

PRE

STR. VESPASIAN NR. 37

41.

GRĂDINIȚA KINDERAKADEMIE

1

PRE

STR.SFINTII VOIEVOZI NR.28

42.

ȘCOALA POSTLICEALĂ ECOTERRA

1

POS

STR. GÂRLEI NR. 81

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LITTLE GENIUS

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 95

44.

GRĂDINIȚA "SFÂNTUL DUMITRU MAVROGHENI"

1

PRE

STR. MONETĂRIEI NR. 4

45.

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CENTRUL DE STUDII EUROPENE BUCUREȘTI"

1

POS

B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR.27

46.

GRĂDINIȚA NEWTON'S ACADEMY

1

PRE

STR. DORNEI NR. 79-81

47.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALETHEEA"

1

PRI, GIM

STR. PISCUL MOȘULUI NR.10

48.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL

1

PRE

STR. HELESTEULUI NR. 30

49.

GRĂDINIȚA LUI DAVID

1

PRE

INTR. CATEDREI NR. 10

2