Hotărârea nr. 172/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2014 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul

categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, 43, precum și unele prevederi ale art. 44 din Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr.29/03.02.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 285/28.08.2008 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996, precum și aprobarea achiziționării de pe piața liberă a unor imobile de locuințe susceptibile rezolvării cererilor de atribuire depuse în baza Legii 114/1996 și a celorlalte acte normative în domeniul locativ ;

În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă criteriile care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant îndreptățit să primească în anul următor o locuință socială, criterii necesare întocmirii listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale și de necesitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    172

Data: 30.10.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 172. / 30.10.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CRITERII

privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de

priorități pentru repartizarea locuințelor conform Legii 114/1996

Nume și Prenume.................................................................................................

CI/CNP...................................................................................................

Domiciliul stabil........................................................................................

Număr înregistrare cerere................................................................................................

Membrii familiei și structura locuinței la care se încadrează...................................

1.

Situația locativă actuală

a) cu contract de închiriere la proprietar, valabil, avizat la Administrația Financiară Sector 1

15 puncte

b) în spațiul părinților

5 puncte

c) în cămine/ locuințe de serviciu

6 puncte

d) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobile retrocedate

30 puncte

e) persoane care locuiesc cu contract de închiriere în imobile retrocedate

10 puncte

f) persoane care au locuit legal în imobile retrocedate și care în prezent se află în imobil fără forme legale

15 puncte

g) alte situații (divorț, viză reședință / flotant, persoane fără forme legale, tolerat în spațiu având domiciliul stabil pe raza sectorului 1, contract de comodat, precum și alte situații care nu se regăsesc între literele a și h )

5 puncte

h) beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.    120/2004 sau Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 1 al Municipiului București nr. 220/2010

5 puncte

i) persoane evacuate cu hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din imobile retrocedate care nu mai beneficiază de ajutorul privind plata chiriei, cf. Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1    nr.

165/31.10.2013

10 puncte

2.

Stare civilă actuală

a) căsătorit;

4 puncte

b) văduv, divorțat; necăsătorit

3 puncte

3.

Număr copii aflați în întreținere sau care gospodăresc împreună cu părinții

1 copil

2 punct

2 copii

3 puncte

3 copii

4 puncte

Mai mult de 3 copii

5 puncte

4.

Stare de sănătate actuală

a) invalizi de gradul I și handicap grav

5 puncte

b) invalid grad II și handicap grad accentuat

4 puncte

5.

Vechimea cererii

a) < 1 an

1 puncte

b) 1-2 ani

2 puncte

c) 2-3 ani

3 puncte

d) 3-4 ani

4 puncte

e) 4-5 ani

5 puncte

f) 5- 6ani

6 puncte

g) 6- 7ani

7 puncte

h) 7- 8ani

8 puncte

i) 8- 9ani

9 puncte

j) 9- 10ani

10 puncte

k)10-11 ani

11 puncte

l)11-12 ani

12 puncte

m)12-13 ani

13 puncte

n)13-14 ani

14 puncte

0)14-15 ani

15 puncte

p)15-16 ani

16 puncte

r)16-17 ani

17 puncte

6.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie

a) nu realizează venituri

0 puncte

b) mai mic decât venitul minim pe economie

13puncte

c) între venitul minim pe economie și venitul mediu net pe economie

10 puncte

7.

Vârsta solicitantului

a) sub 35 de ani

10 puncte

b) peste 35 de ani

7 puncte

8.

Categorii sociale

a) persoane care nu sunt angajate cu contract de muncă

0 puncte

b) salariați

3 puncte

c) pensionari

5 puncte

d) șomeri; persoane beneficiare de ajutor social

2 puncte

e) funcționari publici

8 puncte

f) funcționari publici - salariați ai Sectorului 1 al Municipiului București

10puncte

g) personal contractual al instituțiilor publice de pe raza sectorului 1

10 puncte

h) persoane cu studii superioare - se acordă doar titularului cererii

8 puncte

i) veterani și văduve de război, revoluționari răniți și invalizi, foști deținuți politici și urmașii acestora

5 puncte

j) tineri instituționalizați

5 puncte

k) repatriați

5 puncte

TOTAL GENERAL:

Nota : * Se acordă 5 puncte pentru fiecare membru de familie care prezintă certificat

medical invaliditate de gradul I și handicap grav și 4 puncte pentru fiecare membru de familie care prezintă certificat medical invaliditate de gradul II și handicap grad accentuat, urmând ca acestea să se cumuleze;

* La egalitate de puncte prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii la Sectorul 1 al Municipiului București ;

*La criteriul nr. 1 „Situația locativă actuală,, litera h și i, beneficiarii Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 120/2004 sau Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 220/2010 care constau în acordarea unui sprijin financiar pentru plata chiriei, se va cumula cu una dintre situațiile locative cuprinse între literele a și g.

*La criteriul nr. 5 ,,Vechimea cererii,, se stabilește cf.Normelor nr. 1275/2000, de aplicare a Legii nr. 114 /1996, art.21, alin(2), pentru cererile depuse până la data de 01 noiembrie a anului în curs.

Întocmit,