Hotărârea nr. 171/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2014 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovare adrepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.144/30.09.2013 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de Asociația “Sf. Ana” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de solicitarea Asociației Sf. Ana nr. 84/18.09.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.41243/22.09.2014 privind continuarea colaborării cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Proiectul Convenției de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin. (1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de Asociația “Sf. Ana” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2. Pentru punerea în aplicare a art.1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația “Sf.Ana” vor încheia Convenția de Implementare a Proiectului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Implementare a Proiectului, menționată la art.2.

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociația Sf. Ana, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    171

Data: 30.10.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 171 / 30.10.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „CENTRUL DE ZI ANA”

1. PĂRȚILE

Prezenta convenție se încheie între :

A. ASOCIAȚIA SF. ANA pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu handicap mintal sever, cu

sediul în București, Sector 1, Str. Petru Rareș, nr. 1, și acreditată ca furnizor de servicii sociale în

baza certificatului de acreditare seria AF nr.000453/ 08.05.2014 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, reprezentată legal de d-na Gabriela SCRABA

- Președinte și

B. CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al Municipiului București, reprezentat de d-nul Andrei Ioan CHILIMAN - Primar, prin DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, Sector 1, B-dul. Mareșal Averescu nr. 17, reprezentată legal de d-nul. Dănuț Ioan FLEACĂ - Director General

2. OBIECTUL CONVENȚIEI:

Colaborarea celor două părți pentru sustenabilitatea Proiectului “Centrul de Zi Ana” ;

Scopul Proiectului este să ofere gratuit servicii directe de recuperare, educare, școlarizare și integrare pentru copiii și adolescenții cu handicap mintal și asociat sever, în vederea prevenirii abandonului acestora în instituții de tip rezidențial.

Grupul țintă al Proiectului îl formează 35 de copii și adolescenți cu handicap mintal sever, 30 dintre ei proveniți din familii în majoritate din sectorul 1, dar și din alte sectoare ale municipiului București, cu venituri în general modeste, și din căsuțele de tip familial ale sectorului 1.

3. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI DURATA CONVENȚIEI:

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și are o valabilitate de 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

A. Asociația Sf. Ana se angajează:

1)    Să asigure continuitatea funcționării Centrului de Zi Ana ;

2)    Să mențină pe parcursul prezentei convenții toate serviciile furnizate beneficiarilor cu handicap mintal sever, în 2 clase pentru copii și o clasă „A doua șansă”;

3)    Să coordoneze desfășurarea în condiții optime, cu respectarea standardelor obligatorii pe tipuri de servicii, a activităților de educare și recuperare cu beneficiarii din Centrul de Zi Ana ;

4)    Să asigure o parte din personalul necesar desfășurării serviciilor : 8 posturi didactice și 2 nedidactice, 1 asistent social și 1 administrator financiar;

5)    Să asigure finanțarea cheltuielilor administrative și de întreținere a microbuzului, cheltuieli pentru dotări, echipamente, și, parțial, pentru hrană, combustibil, materiale informative și promoționale, excursii, alte cheltuieli determinate de desfășurarea Proiectului, conform devizului;

6)    Să desemneze o persoană (asistent social sau psihopedagog) care să colaboreze cu managerul de caz la instrumentarea dosarelor copiilor;

7)    Să pună la dispoziția DGASPC- Sector 1 rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul proiectului la solicitarea DGASPC- Sector 1;

8)    Să pună la dispoziția DGASPC- Sector 1 deconturile justificative ( copie facturi - conform cu originalul pentru luna anterioară);

9)    Să respecte termenul de predare al deconturilor justificative, și anume, în perioada 24-31 ale lunii în curs (pentru luna anterioară);

10)    Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu DGASPC - Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare.

B. Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC - Sector 1 se angajează:

1.    Să asigure finanțarea cheltuielilor de personal pentru posturile prevăzute și în convenția precedentă, respectiv 5 posturi: 3 referenți și 2 îngrijitori, posturi strict necesare în derularea proiectului pentru a putea îndeplini standardele minime prevăzute de lege pentru Centrele de Zi;

2.    Să desemneze un manager de caz pentru beneficiarii Proiectului din sectorul 1 care să colaboreze cu asistentul social al Asociației la instrumentarea dosarelor copiilor ;

3.    Să deconteze parțial, în limitele convenite, cheltuielile de hrană, rechizite, jocuri didactice, și consumabile imprimantă, combustibil auto, materiale de curatenie, etc., conform prevederilor proiectului, în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete, în perioada 24-31 ale lunii, referitoare la deconturile justificative menționate la punctul 4.A.8), cu respectarea OMFP 2281/2009. Finanțarea cheltuielilor se va face în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre de Consilu Local al Sectorului 1 pentru D.G.A.S.P.C Sector 1;

4.    Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu Asociația Sf. Ana în materialele sale informative și de prezentare.

C. Obligațiile comune:

1.    Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior;

2.    Respectarea legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Proiect.

5. EVALUAREA PARTENERIATULUI:

1.    Cele 2 părți convin asupra obligației de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării parteneriatului și raportare finală la 1 an de la această dată.

2.    Raportările menționate la pct.1 constau în punerea la dispoziție a DGASPC - Sector 1 a rapoartelor narative și financiare ;

3.    Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanți din partea Asociației Sf. Ana precum și din reprezentați ai DGASPC - Sector 1.

6. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONVENȚIEI:

1.    Modificarea termenilor convenției se face numai cu acordul ambelor părți .

2.    Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu o notificare prealabilă de 60 zile.

7. LEGISLAȚIA APLICABILĂ CONVENȚIEI ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR:

1.    Această convenție se supune legislatiei române.

2.    Divergențele apărute în aplicarea Convenției vor fi solutionate pe cale amiabilă de către părți.

8.CLAUZE FINALE

1.    Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, se va transmite în scris.

2.    Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât și în cel al primirii.

2. Prezenta Convenție conține 4 (patru) pagini, inclusiv Propunerea de buget și a se încheie în 3 (trei) exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

ASOCIAȚIA SF. ANA

Gabriela SCRABA - Președinte


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

DGASPC - Sector 1

Andrei Ioan Chiliman - Primar

Remus Alexandru Moldovanu - Secretar

Dănuț Ioan Fleaca - Director General DGASPC - Sector 1

Daniela Niță - Director General Adjunct

Economic DGASPC- Sector 1

Anexă la Conventie

PROPUNERE DE BUGET

Proiect : CENTRUL DE ZI ANA Perioada de desfășurare: 01.11.2014 - 31.10.2015

Tipuri de cheltuieli

Asociația Sf. Ana si parteneri

DGASPC Sect. 1

Total

I.

Salarii

1.

8 cadre didactice

260.000

0

260.000

2.

1 ingrijitoare

18.000

0

18.000

3.

1 bucătar

18.000

0

18.000

4.

1 asistent social

26.000

0

26.000

5.

1 Șofer

18.000

0

18.000

6.

1 contabil

6.500

0

6.500

8.

2 îngrijitori

0

35.000

35.000

9.

3 referenți

0

50.000

50.000

Total salarii

346.500 lei

85.000 lei

431.500

lei

II.

Cheltuieli directe

1.

Administrative (electricitate, apa, gaz, salubritate)

34.000

0

34.000

2.

Comunicare ( tel, fax, internet)

2.500

0

2.500

3.

Combustibil ( 150 km/zi x 240 zile x 14 l/100km = 5040 litri x 6,5 lei/litru

16.000

16.000

32.000

4.

Reparatii microbuz, intretinere, asigurare

6.000

0

6.000

5.

Alimente (estimat 30 copii x 7 lei/zi x 12 l x 21 zile)

14.000

38.000

52.000

6.

Rechizite, consumabile, jocuri didactice si cartuse tonner imprimanta

3.500

6.000

9.500

7.

Reparatii si intretinere cladire, dotari, echipamente

7.000

0

7.000

8.

Materiale de curatenie si igienizare

1.000

7.000

8.000

9.

Training si instruire pentru personal

2.500

0

2.500

10.

Design, imprimare de pliante si alte materiale de prezentare ale acestui proiect

2.500

0

2.500

11.

Alte cheltuieli

6.000

0

6.000

Total cheltuieli directe

95.000 lei

67.000 lei

162.000

lei

TOTAL cheltuieli I și II

431.500

162.000

593.500

lei