Hotărârea nr. 170/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2014 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.143/30.09.2013 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Luând în considerare solicitarea Asociației Alternativa 2003, înregistrată sub nr. 298/1/19.09.2014, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.41073/19.09.2014;

Având în vedere Proiectul Convenției de Parteneriat ce urmează a fi încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin. (1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă continuarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.2. Pentru punerea în aplicare a art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Asociația “Alternativa 2003” vor încheia Convenție de Implementare a Proiectului, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul sectorului 1 al municipiului București să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Convenția de Implementare a Proiectului menționată la art.2.

Art.4. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Asociația Alternativa 2003, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat Genera, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    170

Data: 30.10.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 170 / 30.10.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

CONVENȚIE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “CENTRUL DE ZI ALTERNATIVA”

Încheiată între:

ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003, cu sediul în București, Sector 1, strada Fortunei nr. 51, reprezentată prin Președinte Mihaela Rotar și acreditată ca furnizor de servicii sociale,

conform certificatului de Acreditare Seria AF, nr. 000430, eliberat la data de 15.04.2014;

și

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului Bucuresti, reprezentat prin Primar, dl. Chiliman Andrei Ioan - prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Dănuț Ioan Fleacă.

Art.1. Obiectul Convenției: continuarea colaborării celor două părți pentru realizarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”.

Scopul Proiectului constă în creșterea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor cu dizabilități mintale cu vârsta de peste 18 ani neincluși într-o altă formă de educație sau de pregătire profesională.

Grupul țintă al Proiectului îl formează persoanele cu dizabilități mintale. Beneficiarii direcți ai Proiectului sunt 29 tineri cu dizabilități mintale, dintre care 16 domiciliați pe raza sectorului 1 a Municipiului București.

Tinerii au vârsta peste 18 ani și nu sunt cuprinși în nicio altă formă de educație sau pregătire profesională și sunt proveniți din familii defavorizate.

Art.2. Data intrării în vigoare și durata Convenției:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 170/30.10.2014 privind

aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociația “Alternativa 2003” și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, prezenta Convenție intră în vigoare la data semnării ei de către reprezentanții părților semnatare și are valabilitate 1 an de zile, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Obligațiile Asociației ALTERNATIVA 2003:

Asociația ALTERNATIVA 2003 se obligă:

1.    Să suporte cheltuielile de salarizare pentru 2 asistenți sociali, 1 contabil, cheltuielile materiale necesare desfășurării de activități cu beneficiarii, precum și cheltuielile administrative

determinate de implementarea Proiectului;

2.    Să pună la dispoziție spațiul necesar derulării Proiectului;

3.    Să asigure coordonarea Centrului de Zi “Alternativa”;

4.    Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 rapoarte periodice asupra activității desfășurate în cadrul proiectului la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

5.    Să pună la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 deconturile justificative (copie factură - conform cu originalul pentru luna anterioară);

6.    Termenul de predare al deconturilor justificative este până la data de 15 a lunii în curs (pentru luna anterioară);

7.    Până în data de 15 ale lunii în curs (pentru luna anterioară) va pune la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 tabelele lunare cu prezența beneficiarilor Centrului, indicându-se: numele și prenumele beneficiarului, adresa, zilele în care a fost prezent în cadrul Centrului.

Art.4. Obligațiile Consiliului Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1:

1. Consiliul Local Sector 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1, va suporta cheltuielile de personal pentru posturile: 1 inspector de

specialitate, 1 inspector de specialitate cu atribuții de psiholog, 1 psiholog, 2 îngrijitori, 3 îngrijitoare și 1 șofer, determinate de implementarea Proiectului, precum și cheltuielile de hrană necesare tinerilor cu domiciliul în sectorul 1, în limitele bugetare existente, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1;

2. Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, va deconta cheltuielile de hrană, (în cuantumul stabilit de legislația națională și locală în vigoare) făcute de Asociația ALTERNATIVA 2003 în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete referitoare la deconturile justificative menționate mai sus, în limitele bugetare existente, aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.5. Obligații comune:

1.    Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor, precum și al interesului superior al beneficiarilor.

2.    Respectarea legislației și a standardelor minime în domeniul serviciilor sociale oferite prin acest proiect.

Art.6. Evaluarea parteneriatului:

1.    Există obligația de evaluare a parteneriatului prin raportare interemediară la 6 luni de la semnarea convenției și raportare finală la 1 an de la semnarea convenției.

2.    Raportările menționate mai sus constau în punerea la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a raportelor narative și financiare.

3.    Evaluarea va fi realizată de către reprezentanți desemnați din partea Asociației, precum și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art. Încetarea și modificarea Convenției:

1.    Modificarea convenției se face numai cu acordul ambelor părți.

2.    Convenția poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificare de 15 zile.

3.    Această Convenție va fi reactualizată periodic prin notificare scrisă, dupa evaluarea eficienței și eficacității parteneriatului în cauză.

Art.8. Legea aplicabilă Convenției și soluționarea disputelor:

Aceasta convenție se supune legislației române.

Divergențele apărute în aplicarea convenției vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți. Toate disputele apărute din punerea în aplicare a acestei Convenții și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente,

potrivit legii.

Art.9. Prevederi finale:

Această Convenție a fost încheiată în trei exemplere originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 D.G.A.S.P.C. Sector 1 Primarul Sectorului 1,


Andrei Ioan CHILIMAN


ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003

Președinte,

Mihaela ROTAR


Secretar,

Remus Alexandru MOLDOVEANU

Director General D.G.A S.P.C Sector 1,

Dănuț Ioan FLEACĂ

Director general Adjunct Economic D.G.A.S.P.C. Sector 1,

Daniela NIȚĂ

Anexă la Convenție

Bugetul propus pentru anul 2014- 2015 Proiect: Centrul de Zi Alternativa

Nr.crt

DENUMIRE

INDICATOR

DGASPC S1/an

Alternativa

Contribuții de la parintii din S1

COST total Proiect -lei

A.

Cheltuieli de pers onal

1 insp. de spec.

21.792

21.792

1 insp. de spec.(psiholog) s i 1 ps iholog

39.528

39.528

1 sofer

19.992

19.992

2 asistenti sociali

37.872

37.872

1 contabil

6.128

6.128

2 ingrijitori si 3 ingrijitoare

69.840

69.840

Total, din care:

151.152

44.000

195.152

B.

Cheltuieli materiale

a) materiale consumabile

4.620

4.620

b) combus tibil

7.200

1.500

8.700

c)

rep aratii,as igura

ri microbuz

4.450

550

5.000

d) cheltuieli neprevazute

4.475

200

4.675

e) mediatizare

300

300

f) hrana 10 lei x 12 luni x 29

beneficiari x 21

zile ( 16

beneficiari S1)

40.320

32.760

0

73.080

g) dotari

0

2.146

0

2.146

h) mat de

curatenie s i igiena

800

0

800

Total, din care:

40.320

56.751

2.250

99.321

C.

Cheltuieli implementare

cheltuieli adminis trative

10.162

290

10.452

Total, din care:

0

10.162

290

10.452

TOTAL

GENERAL:

191.472

110.913

F

2.540

304.925

62,79%

36,37%

0,8%

100%

Cost total al proiectului 312.485 lei:

-    contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 1: 191.472 lei ( hrană tineri din Sectorul 1 și salarii pentru 9

pers/12 luni ).

-    contribuția Asociatiei ALTERNATIVA 2003 : 110.913 lei