Hotărârea nr. 168/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2014 privind aprobarea sponsorizării unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 cu produse de casă și grădină, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sponsorizării unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 cu produse de casă și grădină, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare oferta S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L. nr. 14/20.10.2014, înregistrată la registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 15301/20.10.2014;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă sponsorizarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L., cu produse de casă și grădină.

Art.2. (1) Se aprobă modelul cadru al contractului de sponsorizare pentru unitățile menționate la art. 1, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractele de sponsorizare vor fi încheiate de S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L. cu fiecare unitate de învățământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, după modelul cadru menționat la art.2.

Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Directorii unităților de învățământ menționate la art. 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    168

Data: 30.10.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.168 / 30.10.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

CONTRACT DE SPONSORIZARE

I.    PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, str. Al. Ioan Cuza nr. 31, înregistrată la Registrului Comerțului sub nr.J40/246/2009, cod fiscal RO24936259, reprezentată prin Director Operațional Adriana Marica, în calitate de sponsor, pe de o parte, și

1.2.............................................................................................................................

cu sediul în.................................................................................., cod de inregistrare

fiscala............... reprezentată prin..........................................., în calitate de

beneficiar,

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

II.    OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.    Sponsorul se angajează în mod irevocabil să ofere produse de casă și grădină comercializate sub sigla Bakker pentru unele unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1, București.

2.2.    În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziția beneficiarului produsele prevăzute în lista anexă, care face parte integrantă din prezentul contract, în care se vor specifica denumirea produsului, numărul de bucăți, valoarea individuală a produsului și valoarea totală.

2.3.    Produsele de casă și grădină comercializate sub sigla Bakker se pun la dispoziția beneficiarului în scopul susținerii amenajarilor interioare la unele unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1.

2.4. Produsele care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziția beneficiarului, pe bază de proces-verbal încheiat cu fiecare unitate de învățământ la care se va face livrarea, iar reprezentanții unităților vor fi direct responsabili cu semnarea procesului verbal de primire a produselor prevăzute la pct.2.1.

III.    DURATA CONTRACTULUI

3.1.    Sponsorizarea este sezonieră și se efectuează pe perioada de la........................

și până la.......................................

IV.    DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SPONSORULUI

4.1.    Sponsorul are dreptul la reducerea bazei impozabile cu echivalentul sumei reprezentând sponsorizarea.

4.2.Sponsorul are obligația de a livra produsele menționate la art.2, pct. 2.1 la data sau în perioadele stabilite în prezentul contract.

V.    DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

5.1.    Beneficiarul are dreptul să recepționeze produsele pe bază de proces verbal la data primirii acestora de către sponsor.

5.2.    Beneficiarul are obligația de a gestiona produsele numai în scopul pentru care au fost primite.

VI.    TEMEIUL JURIDIC

6.1.    Prezentul contract a fost încheiat în baza noului Cod Civil, a Legii 32/02.08.1994 - Legea sponsorizării, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 994/02.08.1994 al Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare.

VII.    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

7.1.    Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite în prezentul contract, părțile datorează despăgubiri conform legii.

7.2.    Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă și o probează.

VIII.    LITIGII

8.1.Orice litigiu apărut în derularea sau interpretarea contractului va fi soluționat pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la instanțele de judecată competente.

IX. CLAUZE FINALE

9.1.    Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

9.2.    Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, astăzi

........................., data semnării lui.

SPONSOR,    BENEFICIAR,