Hotărârea nr. 167/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2014 privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de

specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 București, în vederea efectuării unui audit asupra situațiilor financiare de la nivelul acesteia.

Art.2. Se mandatează Directorul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 București să semneze contractele menționate la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 167

Data: 30.10.2014