Hotărârea nr. 166/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2014 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A de a convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societăţii şi de desemnare a lichidatorului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea

Generală a Acționarilor S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A de a convoca adunarea generală a acționarilor în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societății și de

desemnare a lichidatorului

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al directorului Direcției Juridice și Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local

al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.04.2009 privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociat unic Consiliul Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 21/22.02.2010 prin care se aprobă denumirea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”, pentru societatea ce va fi înființată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/17.01.2010 și Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 500/03.12.2009;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 42/06.03.2010 prin care se aprobă înființarea „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A”;

Luând în considerare nota de conciliere nr. 28703/22.10.2014 încheiată între reprezentanții Sectorului 1 al municipiului București și Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Municipiului București;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul Alecsandru Diaconescu, ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acționarilor „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.” ca, împreună cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Socială Sector 1 și Administrația Domeniului Public Sector 1, să solicite Consiliului de

administrație al societății convocarea de îndată a Adunării Generale Extraordinare, cu următoarea

ordine de zi:

a)    aprobarea propunerii de dizolvare și lichidare a „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”, în conformitate cu prevederile art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)    desemnarea lichidatorului „S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.”;

c)    stabilirea persoanei responsabile cu îndeplinirea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Art.2. Persoana mandatată conform art. 1 va informa Consiliul Local al Sectorului 1 cu privire la îndeplinirea mandatului acordat potrivit prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Resurse Umane, domnul Alecsandru Diaconescu și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost redactată în două exemplare originale, unul fiind necesar la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 166

Data: 30.10.2014