Hotărârea nr. 165/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor

contractului de concesiune a Pieței Herăstrău

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/24.05.2014 privind aprobarea concesiunii, prin licitație publică, a terenului proprietate publică, în suprafață de 3248, 13 mp, situat în Piața Herăstrău, în vederea amenajării unui complex comercial multifuncțional, act administrativ care a stat la baza încheierii actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 21/21.01.2004, prin care părțile au decis încetarea de comun acord a asocierii încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 și S.C. Niro 95 Impex S.R.L.;

Văzând contractul de concesiune autentificat sub nr. 2268/15.09.2005 de către BNP Bucur Nicoleta, având ca părți Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent și S.C. Niro 95 Impex S.A, în calitate de concesionar;

Luând în considerare nota de conciliere nr. 28703/22.10.2014, încheiată între reprezentanții Sectorului 1 al municipiului București și Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi a Municipiului București, prin care s-a reținut neincluderea în contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și S.C. Niro 95 Impex S.A. a clauzei de indexare a redevenței în funcție de rata de inflație conform legislației actuale;

În temeiul art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune autentificat sub nr. 2268/15.09.2005 de către BNP Bucur Nicoleta, având ca părți

Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent și S.C. Niro 95 Impex S.A, în calitate de

concesionar.

Art.2. (1) Se mandatează directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să organizeze procedura de negociere și să numească o comisie de negociere în sensul prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

(2) Din partea Consiliului Local al Sectorului 1 vor face parte din comisia de negociere

următorii consilieri locali:

-    domnul Constantin Bortă;

-    domnul Doru Iamandi;

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune, act adițional care să cuprindă clauzele negociate potrivit art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează Directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, actul adițional menționat la art. 3.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, persoanele nominalizate în cuprinsul prezentei hotărâri și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 165

Data: 30.10.2014