Hotărârea nr. 164/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2014 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 1 10/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ținând seama de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/21.11.2007;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/25.09.2014 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece - iarna 20142015.

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 având ca părți Consiliul Local al Sectorului 1 și SC. Compania Romprest Service S.A. și art. 5 alin. (3) din Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

Luând act de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3595/01.10.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 26578/01.10.2014 având ca obiect transmiterea spre aprobare către Consiliul Local al Sectorului 1 a Programului de deszăpezire pentru iarna 2014-2015;

Luând în considerare adresa nr. D/2613/16.09.2014 a Serviciului Utilități Publice din cadrul Primăriei Sectorului 1;

Ținând cont de adresa S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 3596/01.10.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 26579/01.10.2014 privind suplimentarea parcului de utilaje specifice cu un număr de 10 (zece) utilaje de dimensiuni mai mici (tractoare, multicar), dotate cu plug și sărăriță, ce pot interveni în spații mai aglomerate din incinta unităților școlare și sanitare de pe raza Sectorului 1;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 și art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă programul de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 20142015, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Față de cele 40 de utilaje menționate în oferta tehnică și financiară anexe la contractul nr. J077/S/30.06.2008, se aprobă decontarea orelor de asteptare și pentru cele 10 (zece) utilaje suplimentare, conform adresei S.C. Compania Romprest Service S.A. nr. 33596/01.10.2014, înregistrate la autoritatea contractantă sub nr. 26579/01.10.2014, la tarifele din oferta financiară anexă la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucuresti nr. J077/S/30.06.2008.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Începând cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Primarul sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 30.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 164

Data: 30.10.2014