Hotărârea nr. 161/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

H O T Ă RÂ R E

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.b), ale art.45, alin.(2), lit.b), art.49, art.63, alin.(1), lit.c) și alin.(4), lit.c), art.81, alin.(2), lit.d), precum și ale art.115, alin.(1), lit.b), alin.(3), alin.(5) și alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.f) și g) și art.61, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările

și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărărea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 3/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării cheltuielilor ce revin în sarcina asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 263/2009 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a finanțării unei părți din cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție la blocurile de locuințe de pe raza administrativă a Sectorului 1 a Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 pentru aprobarea programului multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București in perioada 2013-2014;

Potrivit prevederilor art.14, lit.(c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Management Economic împreună cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. G1927/16.10.2014, respectiv nr. J2007/16.10.2014;

c) oferta indicativă transmisă de către reprezentații Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 33476/07.11.2012;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, nr. 215/31.10.2012 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 162/14.08.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 și nr. 231/08.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1;

Având în vedere că Banca Europeană de Investiții a aprobat pentru Sectorul 1 al municipiului București o finanțare externă rambursabilă în sumă totală de până la 136.500.000 Euro care va fi acordată prin încheierea mai multor contracte de finanțare distincte și în conformitate cu prevederile acestor contracte de finanțare agreate de către Banca Europeană de Investiții și Municipiul București - Sector 1, cu respectarea limitelor de îndatorare aplicabile Municipiului București - Sectorul 1;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 3500/19.02.2014 emise de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale care avizează favorabil ca Sectorul 1 al Municipiului București să contracteze un prim împrumut (contract de finanțare) extern în valoare de 22.470.000 Euro;

Având în vedere că Banca Europeană de Investiții și municipiul București - Sector 1 au semnat la data de 23.07.2014 un prim contract de finanțare (nr. 82.475(RO)) prin care Banca

Europeană de Investiții acordă municipiului București - Sector 1, în conformitate cu

prevederile respectivului contract de finanțare, un împrumut în valoare de până la 22.470.000 Euro din valoarea totală a finanțării rambursabile de până la 136.500.000 Euro;

Având în vedere că se intenționează semnarea mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) de către Banca Europeană de Investiții și Municipiul București - Sector 1 până la valoarea totală a finanțării rambursabile de 136.500.000 Euro, în baza unor autorizări distincte ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

5

Art.1. După alin.(1) al art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012, se introduce alin.(2), cu următorul aliniat:

„(2) Finanțarea rambursabilă externă aprobată prin prezenta hotărâre va fi contractată de către Sectorul 1 al municipiului București sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, fără ca valoarea totală a finanțării contractate să depășească 136.500.000 Euro. Valoarea fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare) în conformitate și cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale”.

Art.2. Se modifică alin.(1) și alin.(3) ale art.6 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012, care vor avea următorul conținut:

„(1) Garantarea împrumuturilor (a fiecărui contract de finanțare) se face cu veniturile bugetului local al Sectorului 1 al Municipiului București și/sau cu o garanție asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 1 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 1 al Municipiului București garantează fiecare dintre împrumuturi (fiecare contract de finanțare) este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente împrumutului (contractului de finanțare) respectiv”.

„(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al Municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 1 al municipiului București acordurile de garantare distincte ce se vor semna în legătura cu fiecare dintre împrumuturile (contractele de finanțare) distincte și să semneze în numele și pentru Sectorul 1 al Municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizărilor de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru fiecare împrumut (contract de finanțare distinct) și a acordului de garantare corespunzator și derulării împrumuturilor (contractelor de finanțare) distincte ce formează finanțarea rambursabilă externă”.

Art.3. Se modifică art.7 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012, care va avea următorul conținut:

Art.7 Se împuternicește Primarul Sectorului 1 al municipiului București să negocieze, pentru și în numele Sectorului 1 al municipiului Bucuresti, termenii și condițiile finanțării externe rambursabile, inclusiv ale fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct ce formează această finanțare externă rambursabilă, să semneze fiecare împrumut (contract de finanțare) distinct și fiecare acord de garantare aferent ce urmează a se încheia cu Banca Europeană de Investiții, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legatură cu încheierea și punerea în executare a împrumuturilor (contractelor de finanțare) distincte și a acordurilor de garantare aferente.”

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 rămân nemodificate.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General Audiențe se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al municipiului București, în termenul prevăzut de lege, Primarului Sectorului 1, Prefectului municipiului București, precum și pe pagina de internet www.primariasector1.ro.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 20.10.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    161

Data: 20.10.2014