Hotărârea nr. 16/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2014 privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție), pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat - Grădiniței de copii nr. 283

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție), pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat - Gradiniței de copii nr. 283

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare

Publice Sector 1;

Luând în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite

și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale;

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16, alin.(2) din Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 Martie 1945 - 22 Decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Contractul de vânzare de drepturi succesorale litigioase autentificat sub nr. 345/20.07.2009 la BNP Luana Stancu, prin care doamna Sofia Frank, cetățean german, cu domiciliul în Muhlfeldweg 2, 85748 Garching, Germania (prin mandatar Irina Mihaela Maria Frank, conform procurii având număr de legalizare traducere 602/12.01.2005)și Irina Mihaela Maria Frank, cetățean german, domiciliată în Nuits Saint Georges, 30 Rue des Seuillets, Franța, în calitate de vânzători, au vândut definitiv și irevocabil domnului Deaconescu Ion, cetățean român, cu domiciliul în București, strada Pictor Octav Băncilă nr. 7, sector 6, posesor al C.I. seria RR nr. 451472, CNP 1370806400141, în calitate de cumpărător, cota parte de 20% din drepturile succesorale litigioase ce li se cuvin în calitate de moștenitoare ale lui Frank Karl Ernst, asupra imobilului compus din teren și construcțiile aferente, cu destinația de gradiniță. Prin acest contract părțile au convenit “în mod espres că prin excețipe, terenul afe rent construcțiilor se va restitui integral pe numele cesionarului, dispoțizai de restituire aferentă suprafeței de teren restituite urmând a fi emisă pe numele cesionarului”;

În baza Dispoziției nr. 15778/27.03.2012 a Primarului General al Municipiului București, imobilul situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție), imobil unde funcționează Grădința de copii nr. 28 , comasată cu Grădinița de copii nr. 121, care reprezintă cota aferentă din terenul în suprafțaă de 2.386,00 mp, pentru care a fost dispusă restituirea în natură conform prevederilor dispoțziei i , astfel cum a fost identificat prin Raportul de expertiză topografică întocmit de expert Burciu Constantin;

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 6816/04.12.2013, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice și domnul Deaconescu Ion, în nume proprișui în calitate de împuternicit al domnului Frank Dan George Eugen, conform Procurii autentificată sub nr.

1372/23.07.2012 de BNP “Nedelcu și Asociații”, și al doamnei Frank Sofia, conform Procurii autentificată sub nr. 65/16.05.2012 de BNP “Andreea Alexandra Papiniu”;

Având în vedere Încheierea nr. 4649 din dosarul nr. 4649/27.0 1.20 14 dispusă de ANCPI-Oficiul de Cadastruși Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul cu nr. cadastral 22599 înscris în Cartea Funciară 222152, prin care s-a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală măsurată de 1615 mp (teren) și 258,19 mp (suprafață construită la sol), în favoarea proprietarilor Deaconescu Ion, Frank Dan George Eugen și Frank Sofia;

În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se numește Comi sia pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren)și 258 mp (construcție), pentru desfășurarea în bune c ondiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat - Gradiniței de copii nr. 283, comisie ce va fi alcătuită din:

-    Paul Olteanu    - consilier local;

-    Doru Iamandi    - consilier local;

-    Nicoleta Stancu    - consilier local;

-    Florica Vîrlan - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Dinu Reli Claudia - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

-    Mary - Janne Iordache - reprezentant al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Art.2. La finalul negocierilor, în raport de rezultatul acestora, Contractul de închiriere va fi înaintat spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, membrii comisiei menționată la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 16

Data: 27.02.2014