Hotărârea nr. 159/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Secretariat General, Audiențe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.96, alin.(2) din Legea învățământului nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.81, alin. (2), lit.j) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.11, alin.(4), lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.87/2006;

Ținând seama de art.44, alin.(2), lit.c) din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.4925/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/23.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) și art.115, alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din sectorul 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și

Unităților Sanitare Publice Sector 1, persoanele nominalizate la art.1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    159

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.159/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în instituțiile de învățământ preuniversitare din sectorul 1

Nr.

crt.

Denumirea unității de

învățământ

Nr.

consi

lieri

Reprezentantul Consiliului Local

al Sectorului 1

Sectorul

1.

GRĂDINIȚA NR. 42

1

PUPĂZĂ NICULAE

1

2.

GRĂDINIȚA NR. 43

1

JURACOPSCHI ANGELICA

1

3.

GRĂDINIȚA NR. 44

1

BORTĂ CONSTANTIN

1

4.

GRĂDINIȚA NR. 46

1

BORTĂ CONSTANTIN

1

5.

GRĂDINIȚA NR. 47

1

BORTĂ CONSTANTIN

1

6.

GRĂDINIȚA NR. 50

1

ANDREIANA SORIN CORNEL

1

7.

GRĂDINIȚA SPECIALĂ

PENTRU HIPOACUZICI NR. 65

1

AMARANDEI NICOLETA

1

8.

GRĂDINIȚA NR. 52

2

ADAM MARINELA

MIHAIL ALINA

1

9.

GRĂDINIȚA NR. 97

1

PUPĂZĂ NICULAE

1

10.

GRĂDINIȚA NR. 116

1

IAMANDI DORU

1

11.

GRĂDINIȚA NR. 122

1

PAVEL BOGDAN-VIRGILIU

1

12.

GRĂDINIȚA NR. 203

1

MARA LAURA-CRISTINA

1

13.

GRĂDINIȚA NR. 206

1

STANCU NICOLETA

1

14.

GRĂDINIȚA NR. 222

1

TEODORESCU CĂTĂLIN

1

15.

GRĂDINIȚA NR. 248

1

STAMULE TĂNASE

1

16.

GRĂDINIȚA NR. 251

1

MARA LAURA-CRISTINA

1

17.

GRĂDINIȚA NR. 252

1

MUSCELEANU CATI CARMEN

1

18.

GRĂDINIȚA "STEAUA"

1

MARA LAURA-CRISTINA

1

19.

GRĂDINIȚA NR. 283

1

PAVEL BOGDAN-VIRGILIU

1

20.

GRĂDINIȚA NR. 285

1

DIACONESCU ALECSANDRU

1

21.

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 2

1

ANDREIANA SORIN CORNEL

1

22.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII VOIEVOZI"

3

DIACONESCU ALECSANDRU, DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI,

STAMULE TĂNASE

1

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU"

2

DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI,

PORUMB RAMONA

1

24.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

5

2

ZVIRID ANA-LUIZA,

PORUMB RAMONA

1

25.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

6

1

STANCU NICOLETA

1

26.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

7

2

PAVEL BOGDAN-VIRGILIU, ȘERBU MARIANA

1

27.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. HELIADE RĂDULESCU"

3

ANTIPA ADRIANA-LARISA, GAVRILENCO GABRIEL,

ICHIM BOGDAN ALEXANRU

1

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSTRĂU"

2

ZECHERU GEORGETA,

DURNAC ANIȘOARA

1

29.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

2

OLTEANU PAUL-IULIAN, FRUNZĂ CONSTANTIN

1

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRĂTIANU"

2

MUSCELEANU CATI CARMEN, DINU STELIANA CRISTINA

1

31.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU"

2

MITU RĂZVAN,

BOCEAN EMANOIL

1

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

2

PORUMB RAMONA,

STAMULE TĂNASE

1

33.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

3

DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI,

IOSIF MARIAN,

STAMULE TĂNASE

1

34.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

2

ADAM MARINELA,

BORTĂ CONSTANTIN

1

35.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

2

TEODORESCU CĂTĂLIN, IAMANDI DORU

1

36.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ISPIRESCU"

2

TEODORESCU CĂTĂLIN, JURACOPSCHI ANGELICA

1

37.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EUGEN BARBU"

1

ANTIPA ADRIANA-LARISA

1

38.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. NICOLAE"

2

TEODORESCU CĂTĂLIN,

STAN TĂSEL-SILVICĂ

1

39.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU"

3

DINU STELIANA-CRISTINA, BOCEAN EMANOIL,

GLUFCIOS LILIANA

1

40.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178

2

DINU STELIANA-CRISTINA, BOCEAN EMANOIL

1

41.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179

2

BĂNICĂ ECATERINA, COJOCARU OANA

1

42.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181

2

OLTEANU PAUL-IULIAN, NOHAIU GABRIELA

1

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU COSTESCU" NR.182

3

BORTĂ CONSTANTIN,

OLTEANU PAUL-IULIAN

1

44.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183

2

OLTEANU PAUL-IULIAN, BORTĂ CONSTANTIN

1

45.

SCOALA GIMNAZIALA NR. 184

1

PAUL IULIAN OLTEANU, CATALIN ALECSUTI

1

46.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA VĂCĂRESCU"

2

FODOROIU COSMIN-MARIUS, DOBRE DANIELA

1

47.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192

2

BORTĂ CONSTANTIN,

IONEL IFTIME PASPARAN

1

48.

COLEGIUL NAȚIONAL "SFANȚUL SAVA"

3

DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI, MUSCELEANU CATI CARMEN, DOBRE DANIELA

1

49.

COLEGIUL NAȚIONAL "I.L.CARAGIALE"

3

TĂNĂSESCU ADRIAN,

IAMANDI DORU,

SAVA MIHAI

1

50.

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

3

GHEORGHE LEONARD-IONUȚ, ANTIPA ADRIANA-LARISA, STOIAN ALIN

1

51.

COLEGIUL GERMAN "GOETHE"

3

DIACONESCU ALECSANDRU, DAMIAN LUCICA,

STAN GABRIEL

1

52.

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU"

3

ANTIPA ADRIANA-LARISA, IORDAN RĂZVAN, TEODORESCU SANDA

1

53.

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

3

PUPĂZĂ NICULAE, IORGULESCU MIHAI-ALEXANDRU,

TEODORESCU SANDA

1

54.

LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET"

3

DIACONESCU ALECSANDRU, OLTEANU PAUL-IULIAN,

ADAM MARINELA

1

55.

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU"

3

FODOROIU COSMIN-MARIUS, TILEA CARMEN,

NINCOVICI ALINA

1

56.

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA"

3

MUSCELEANU CATI CARMEN, NIȚU ROBERT DANIEL,

PAVEL BOGDAN VIRGILIU

1

57.

LICEUL TEORETIC

BULGAR "HRISTO BOTEV"

2

TEODORESCU CĂTĂLIN,

STAN TĂSEL-SILVICĂ

1

58.

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ"

3

ANTIPA ADRIANA-LARISA, ANDREIANA SORIN CORNEL, PĂULEȚ CIPRIAN

1

59.

LICEUL TEORETIC

BILINGV "MIGUEL DE CERVANTES"

3

MIR MOSTAFA SEYED

FARZAD,

IOSIF MARIAN,

MAICAN FLORINA

1

60.

LICEUL DE ARTE

PLASTICE "NICOLAE TONITZA"

3

ZVIRID ANA-LUIZA,

DAMIAN LUCICA,

ANDREIANA SORIN CORNEL

1

61.

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ "GEORGE

ENESCU"

3

STĂNCESCU MIRCEA-DAN, FODOROIU COSMIN-MARIUS, DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI

1

62.

LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU"

2

IAMANDI DORU,

TEODORESCU CĂTĂLIN

1

63.

LICEUL TEORETIC "GEORGE CĂLINESCU"

3

DIACONESCU ALECSANDRU, MARINESCU CONSTANTIN, PĂULEȚ CIPRIAN

1

64.

COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"

3

ANDREIANA SORIN CORNEL, ANTIPA ADRIANA-LARISA, PĂULEȚ CIPRIAN

1

65.

COLEGIUL TEHNIC "MEDIA"

3

BOCEAN EMANOIL,

ULMEANU ALEXANDRA,

PAVEL DOMNICA

1

66.

COLEGIUL TEHNIC "ION MIHALACHE"

3

FODOROIU COSMIN-MARIUS, STOIAN ELENA,

IGNAT DANA VIRGINIA

1

67.

COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU"

3

STAN TĂSEL-SILVICĂ, OLTEANU PAUL-IULIAN, VLĂDUȚU EUGEN

1

68.

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI

LUCRĂRI PUBLICE "IOAN

N. SOCOLESCU"

3

STAN TĂSEL-SILVICĂ, MARINESCU CONSTANTIN, BARBU RALUCA

1

69.

COLEGIUL AGRICOL "V. HARNAJ"

3

DIACONESCU ALECSANDRU, APOSTOL ANGELA,

COCORANU MIRELA

1

70.

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ"

3

OLTEANU PAUL-IULIAN,

BRAD ION,

DIACONESCU ALECSANDRU

1

71.

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

3

DINU STELIANA-CRISTINA, TEODORESCU SANDA, JURACOPSCHI ANGELICA

1

72.

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAII"

3

STĂNCESCU MIRCEA-DAN, BORTĂ CONSTANTIN,

SAVA MIHAI

1

73.

LICEUL "DIMITRIE PACIUREA"

2

PUPĂZĂ NICULAE,

BOCEAN EMANOIL

1

74.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

2

BORTĂ CONSTANTIN, MIHĂILESCU ADRIAN

1

75.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8

2

TILEA CARMEN,

TERENTE JANETA

1

76.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

2

ZVIRID ANA-LUIZA,

OLTEANU MĂDĂLIN

1

77.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR.1

2

POMANĂ ANDREEA,

VIDA GABRIELA

1

78.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "IOSIF SAVA"

2

DIACONESCU FLORIN-NICOLAE-ANDREI,

DOBRE DANIELA

1

79.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 3

2

ALEXE GHEORGHE,

MIR MOSTAFA SEZED

FARZAD

1

80.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

3

ERGHELEGIU ELENA,

ZIDARU MARIA,

POPA OCTAVIAN AUGUSTIN NICOLAE

1

81

CLUBUL COPIILOR

SECTOR 1

2

BOCEAN EMANOIL,

ILIE FLORENȚA

1