Hotărârea nr. 158/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile

din sectorul 1 al municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate al directorului executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/201 1 a asistenței sociale;

Luând în considerare prevederile art. 36 alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 157/25.09.2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului București;

Văzând adresa Guvernului României - Instituția Prefectului Municipiului București nr. 15.569/P/23.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 25342/23.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă prestarea de către Complexul Multifuncțional Caraiman de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului București, direct sau în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

(2) Prin „persoane vulnerabile” se înțeleg acele persoane ale căror venituri se situează sub nivelul salariul minim pe economie/membru de familie, persoanelor cu handicap și persoanelor instituționalizate cu domiciliul legal pe raza sectorului 1 București, beneficiari ai legilor speciale, copii sau tineri până la vârsta de 26 de ani care urmează cursurile cu frecvență (de zi) ale unei instituții de învățământ acreditate, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 27din 27.02.2014.

Art.2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Administrația Domeniului Public Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman pentru punerea la dispoziție a unui spațiu corespunzător în imobilul din B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1.

Art.3. Se mandatează directorul Complexului Multifuncțional Caraiman să semneze contractul de comodat menționat la art. 2 și să negocieze și să semneze protocolul de colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Art.4. Primarul Sectorului 1, directorul general al Administrației Domeniului Public Sector 1, directorul executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    158

Data: 25.09.2014