Hotărârea nr. 157/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 157 / 2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru

aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al

municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al directorului executiv al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului București;

Văzând adresa Guvernului României - Instituția Prefectului Municipiului București nr. 15.569/P/23.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 25342/23.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului București.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    157

Data: 25.09.2014