Hotărârea nr. 156/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a unui spaţiu în suprafaţă de 20,65 mp, situat în imobilul din B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a unui spațiu în suprafață de 20,65 mp, situat în imobilul din B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 866 și următoarele din Codul Civil;

Văzând solicitarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 nr.316424/22.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr.25297/23.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a unui spațiu în suprafață de 20,65 mp, situat la parterul imobilului din B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1.

(2)    Imobilul menționat la alin. (1) va fi utilizat de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 în vederea deschiderii unui punct de încasare taxe și impozite locale.

(3)    Pe toată durata deținerii în administrare, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 nu va putea schimba destinația spațiului, sub sancțiunea revocării dreptului de administare.

Art.2. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 va suporta contravaloarea cheltuielilor legate de dotarea corespunzătoare a spațiului și contravaloarea utilităților.

Art.3. Predarea-primirea spațiului descris la art. 1 se va realiza pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părțile interesate.

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din rândul aparatului de specialitate comisia care să procedeze la predarea-primirea imobilului descris la art. 1.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Utilități Publice, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    156

Data: 25.09.2014