Hotărârea nr. 155/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri sitúate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind

aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

-    Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

-    Raportul nr. 22/19.09.2014 al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, avizul nr.14/16/20.08.2014 a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 1 este un obiectiv prioritar al administrației publice locale;

-    Avizele Comisiei de circulație PMB si Comisiei de Precoordonare Retele - PMB

Ținând seama de prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.269/21.12.2000;

-    Ordinul nr.91/1991 al MLPAT, cu modificările ulterioare, privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art.2, alin.(2) și art.6, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

-    Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

-    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/15.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (2), lit.e), art.81 , alin. (2), lit. i) și art.1 15, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se revocă Planul Urbanistic de Detaliu Str. Aristotel Pappia nr.7 - Supraetajare locuinta pe conturul existent S+P+1E-2E, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București, poziția 10 a Anexei nr.1 din hotărârea mai sus menționată.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Arhitectul Șef al Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    155

Data: 25.09.2014