Hotărârea nr. 154/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2014 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea

locuinței, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 70/201 1 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(1), lit.n) și art.115, alin (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 70/201 1 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    154

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 154/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Metodologia de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare

La începutul sezonului rece Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va aviza nota de serviciu prin care se constituie echipa care va efectua activitatea de acordare a ajutorului de încălzire. În baza Notei de serviciu, coordonatorul împreună cu membrii echipei analizează legislația în vigoare și depun diligențele pentru a asigura tipărirea formularelor de cereri/declarații pe propria răspundere.

Cererea/declarația pe propria răspundere se depune numai la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu luna octombrie. Acestea se înregistrează într-un registru special de către persoana desemnată din cadrul Serviciului Registratură.

Cererea/declarația pe propria răspundere va fi depusă împreună cu actele privind veniturile și componența familiei prevăzute la Anexa nr.1 din prezenta metodologie. La depunerea cererii, titularul va completa o declarație (Anexa nr. 2) prin intermediul căreia se obligă ca până la data de 31.05.2015 să depună la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 actele necesare verificării veridicității datelor înscrise în cererea/declarația pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 70/201 1 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, prin intermediul acesteia declară că a luat la cunoștință și a ținut seama de:

-    lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței afișată la sediul instituției Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din Bd. Mareșal Averescu nr.17;

-    prevederile art.19, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare, „titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării”.

-    în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2015 se pot efectua anchete sociale la domiciliu pentru verificarea datelor înscrise în cererea/declarația pe propria răspundere pentru persoanele care au solicitat ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale și lemne. În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

În perioada 01.11.2014 - 30.03.2015, precum și la finalul sezonului rece, se vor face verificări și/sau anchete sociale pentru determinarea cazurilor de eroare sau fraudă. În aceste condiții:

-    dacă se constată că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia solicitantul nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încalzire se recuperează în condițiile legii, prin dispoziție a primarului care constituie titlu executoriu”.

-    în situația în care se constată că familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și/sau documentele necesare, sumele plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încalzire se recuperează în condițiile legii, prin dispoziție a primarului care constituie titlu executoriu”.

Odată cu depunerea cererii, titularul sau persoana împuternicită va fi informată despre condițiile legale de acordare a ajutorului și va semna declarația (ce constituie anexa nr.2 la Metodologie, care face parte din prezenta hotărâre).

Cererile urmează a fi prelucrate (acest serviciu va fi externalizat), în vederea emiterii de către Primarul Sectorului 1 a dispozițiilor de acordare și/sau neacordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței. Acestea din urmă vor fi transmise către beneficiar în termen de 5 zile de la emitere.

După emiterea dispozițiilor se întocmesc lunar 6 situații centralizatoare. Situațiile vor fi trasmise A.M.P.I.S, Instituției Prefectului, Primăriei Sectorului 1, furnizorilor, instituției noastre, asociațiilor de proprietari (în cazul energiei termice, gazelor naturale).

Situațiile centralizatoare se vor transmite către furnizori, atât în format scris, cât și în format electronic cu toți beneficiarii de ajutor din luna respectivă. Ajutorul va fi scăzut fie din factura individuală fie din cea comună a asociaților de proprietari.

Furnizorul întocmește lunar în 3 exemplare un borderoul centralizator care cuprinde toți beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței, valoarea ajutorului efectiv calculat de către furnizor pe baza consumului, pe care îl trasmit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 care se va ocupa de acest document în vederea certificării de către Primarul Sectorului 1.

Înainte de a fi certificat de către Primar, acest document este verificat prin sondaj de către membrii echipei. În urma verificării se întocmește o notă de înaintare către Primar privind confirmarea veridicității sumelor acordate. Decontul este vizat de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și apoi certificat de către Primarul Sectorului 1.

Datele completate de către titular în cererea/declarația pe propria răspundere pot fi verificate prin: anchete sociale, certificate fiscale eliberate de către Direcțiile de Taxe și Impozite, adeverințe de venit de la Administrațiile Financiare, adrese către Casele de Pensii, ITM, Agenția Națională de Ocupare a Forțelor de Muncă. De asemenea se vor cere informații și unor compartimente din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 care oferă prestații sociale (Biroul Evidență și Plata Prestațiilor Sociale, Biroul Prestații Persoane cu Handicap, Serviciul Prevenire).

Dacă în urma efectuării anchetelor sociale și/sau a obținerii unor documente de la instituțiile abilitate se constată că datele completate în cerere nu corespund cu cele regășite în anchete/documente se va emite dispoziția de încetare sau după caz de recuperare. În cazul emiterii dispoziției de încetare, dreptul la ajutor pentru încăzirea locuinței încetează cu luna următoare.

În cazul dispozițiilor de recuperare, sumele recuperate vor fi cele încasate efectiv de la beneficiar de către Direcția generală de Impozite și Taxe Sector 1 pe baza dispozițiilor de recuperare emise de către Primarul Sectorului 1.

Anexa 1 la Metodologie

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, acordat conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecție

socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare

a)    Copie act de identitate pentru titular și pentru toți membrii familiei peste 14 ani;

b)    Copie certificate de naștere ale copiilor până în 14 ani;

c)    Copie certificat de căsătorie;

d)    Hotărâre de divorț/act notarial - dacă este cazul ;

e)    Declarație pe propria răspundere că persoanele sunt despărțite în fapt și data la care partenerul a părăsit imobilul - dacă este cazul ;

f)    Certificat de deces - dacă este cazul ;

g)    Copie hotărâre judecătorească definitivă de încredințare a copilului sau de încuviințare a adopției/hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului/decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgență/hotărârea judecătorescă de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii - dacă este cazul ;

h)    După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei;

i)    Documentele în baza cărora deține locuința (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract comodat, certificat de moștenitor etc.);

j)    Pentru persoanele membre în cererea/declarația pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului București sau pe raza altei localități sunt necesare următoarele documente: adeverință din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu;

k)    Adeverință de salariu pentru toți membrii familiei, cu salariul net obținut în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri din partea instituției; copii taloane pensie/adeverință de la Casa de Pensii din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane alocație (de stat, plasament sau alte indemnizații) - din luna anterioară depunerii cererii; copii taloane indemnizație handicap/buget complementar sau orice alte indemnizații acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii; taloane somaj din luna anterioară depunerii cererii;

l)    Declarație pe propria răspundere a titularilor/membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul);

m)    Declarație pe propria răspundere a titularilor/membrilor care realizează venituri ocazionale (dacă este cazul);

n)    Factură energie termică, gaze naturale, energie electrică - după caz;

o)    Contract de debranșare energie termică sau gaze natural, în cazul în care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică.

p)    orice alte documente solicitate, după caz.

Anexa nr. 2 la Metodologie

DECLARAȚIE

Subsemnatul (ă)_domiciliat (ă) în București,

Sector 1, Str._____________________________nr.___, bl.__, ap.___ mă oblig ca până la

data de 31.05.2015 să aduc următoarele acte în vederea verificării veridicității datelor înscrise în cererea/declarație pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare:

-    taloane de pensie/adeverință de la Casa Pensii (pentru lunile noiembrie 2014-martie 2015) după caz, pentru toți membrii familiei;

-    adeverințe de salariu pentru membrii familiei și titularul cererii (în cazul în care sunt salariați), cu venitul net lunar pe fiecare lună în parte pentru perioada noiembrie 2014-martie 2015 inclusiv valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că nu se primesc bonuri din partea instituției;

-    adeverinte de venit pentru anul 2014 eliberate de către Administrația Finanțelor Publice Sector 1 din Str. Roma nr.9 pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani;

-    taloane de alocație (de stat, plasament sau alte indemnizații)/extras de cont pentru lunile noiembrie 2014-martie 2015 sau adeverință eliberată de către Agenția Pentru Plăți și Inspecție Socială;

-    taloane privind indemnizația de handicap/buget complemementar sau orice alte indemnizații acordate potrivit legii după caz pentru lunile noiembrie 2014-martie 2015;

-    taloane de șomaj pentru pentru lunile noiembrie 2014-martie 2015, după caz.

-    alte acte justificative privind veniturile realizate în perioada noiembrie 2014-martie 2015;

-    adeverință de la administrația blocului cu privire la numărul persoanelor care au locuit la această adresă în perioada noiembrie 2014-martie 2015, după caz;

-    declarație pe propria răspundere a titulariilor/membrilor care nu realizează venituri (dacă este cazul) pentru perioada noiembrie 2014-martie 2015;

-    declarație pe propria răspundere a titulariilor/membrilor care realizează venituri ocazionale (daca este cazul) pentru perioada noiembrie 2014-martie 2015;

-    pentru persoanele membre în cererea/declarația pe propria răspundere care au domiciliul pe raza altui sector al Municipiului București sau pe raza altei localități sunt necesare următoarele documente: adeverință din localitatea de domiciliu că nu au beneficiat de ajutor de încălzire pentru perioada noiembrie 2014-martie 2015, certificat de atestare fiscală din localitatea de domiciliu și adeverință de venit pe anul 2014 eliberată de către Administrația Finanțelor Publice a respectivei localități/sector);

La completarea și depunerea cererii/declarației pe propria răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței am luat la cunoștință și am ținut cont de Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței afișată la sediul instituției din Bd. Mareșal Averescu nr.17, Sector 1, București;

Cu aceeași ocazie mi-a fost adus la cunoștință prevederile art.19, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.70/2011 „titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării”, faptul că în perioada 1 noiembrie 2014-31 martie 2015 se pot efectua anchete sociale pentru verificarea datelor înscrise în cererea/declarație pe propria răspundere, în cazul beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie termică și lemne și în mod obligatoriu, în termen de 15 zile de la depunerea cererii de ajutor, pentru încălzirea locuinței cu energie electrică.

Înțeleg faptul că în situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru verificări sau pentru întocmirea anchetei sociale, sau dacă se constată că la completarea cererii și declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia nu am declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii, prin dispoziție a primarului care constituie titlu executoriu.

Am primit un exemplar

Data:


Semnătura: