Hotărârea nr. 153/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 153 / 2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1,

Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

Luând în considerare propunerile privind planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, înaintate Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr. 35615 din 22.08.2014;

În baza prevederilor art.45, alin.(1), art. 81, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Poliția Locală Sector 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 pentru anul 2015, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Planul de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum și de la nivelul instituțiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data adoptării.

Art.8. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    153

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului LocaL

nr.153/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

PLAN OCUPARE FUNCȚII PUBLICE PE ANUL 2015 LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1

Anexa nr. 2b) la Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice

Functia publica

Nr.

maxim

de

functii

publice

Nr. de

functii publice ocupate/ temporar ocupate / temporar vacante

Nr. de

functii

publice

vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse

reorganizării/

transformării/

desființării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării în clasă, grad,

definitivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare/ transfer/

redistribuire

secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

1

0

0

director general

0

0

0

1

0

0

0

1

director general adjunct

0

0

0

1

0

0

0

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

4

2

2

0

1

0

2

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

3

2

1

2

0

1

0

2

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

Funcția publica

Nr.

maxim

de

funcții

publice

Nr. de

funcții publice ocupațe/ țemporar ocupațe / țemporar vacanțe

Nr. de

funcții

publice

vacanțe

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării/

țransformării/

desființării

Nr. maxim

de funcții publice rezervațe promovării în clasă, grad,

definițivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim

de funcții publice rezervațe promovării rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupațe prin recruțare/ țransfer/

redisțribuire

sef serviciu

12

12

0

2

0

1

0

2

sefbirou

15

10

5

2

0

4

0

4

funcții publice de conducere specifice-arhitect sef

1

1

0

0

0

1

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

38

30

8

10

0

9

0

12

auditor clasa I grad profesional asistent

1

0

1

2

0

0

0

3

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

2

0

0

0

2

auditor clasa I grad profesional superior

4

1

3

2

1

0

0

5

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

3

3

0

3

3

0

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

4

2

2

2

1

3

0

5

consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

2

1

2

3

1

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

3

0

2

2

3

0

3

consilier clasa I grad profesional debutant

8

6

2

4

6

0

0

7

consilier clasa I grad profesional asistent

47

42

5

2

42

35

0

10

consilier clasa I grad profesional principal

58

53

5

2

52

42

0

10

consilier clasa I grad profesional superior

63

59

4

2

4

52

0

8

expert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

2

0

0

0

2

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

2

0

0

0

2

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

2

0

0

0

2

expert clasa I grad profesional superior

0

0

0

2

0

0

0

2

Funcția publica

Nr.

maxim

de

funcții

publice

Nr. de

funcții publice ocupațe/ țemporar ocupațe / țemporar vacanțe

Nr. de

funcții

publice

vacanțe

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării/

țransformării/

desființării

Nr. maxim

de funcții publice rezervațe promovării în clasă, grad,

definițivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim

de funcții publice rezervațe promovării rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupațe prin recruțare/ țransfer/

redisțribuire

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

2

0

0

0

2

inspector clasa I grad profesional asistent

0

0

0

2

0

0

0

2

inspector clasa I grad profesional principal

1

1

0

2

1

0

0

2

inspector clasa I grad profesional superior

1

1

0

2

0

1

0

2

functii publice specifice clasa I

0

0

0

2

0

0

0

2

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

2

0

0

0

2

Total functii publice clasa I

196

173

23

45

115

137

0

81

referent de specialitate clasa II grad profesional

0

0

0

2

0

0

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

0

2

1

0

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

2

0

1

0

2

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

7

6

1

2

2

0

0

2

functii publice specifice clasa II

0

0

0

2

0

0

0

2

Total functii publice clasa II

8

7

1

10

3

1

0

10

referent clasa III grad profesional debutant

4

3

1

3

3

0

0

6

referent clasa III grad profesional asistent

7

6

1

2

7

3

0

3

Funcția publica

Nr.

maxim

de

funcții

publice

Nr. de

funcții publice ocupațe/ țemporar ocupațe / țemporar vacanțe

Nr. de

funcții

publice

vacanțe

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării/

țransformării/

desființării

Nr. maxim

de funcții publice rezervațe promovării în clasă, grad,

definițivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim

de funcții publice rezervațe promovării rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupațe prin recruțare/ țransfer/

redisțribuire

referent clasa III grad profesional principal

10

8

2

2

10

5

0

3

referent clasa III grad profesional superior

27

23

4

2

24

4

0

6

functii publice specifice clasa III

0

0

0

2

0

0

0

2

Total functii publice clasa III

48

40

8

11

44

12

0

20

Total functii publice executie

252

220

32

66

162

150

0

111

Total functii publice

290

250

40

76

162

159

0

123

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

nr.153/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

PLAN DE OCUPARE FUNCȚII PUBLICE 2015

Anexa nr. 2b) - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi

înființate, inclusiv cele care provin din

promovarea in grad

Nr. maxim de functii publice supuse

reorganizării, inclusiv cele care se

desființează prin transformare la

promovarea în grad

Nr. maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate

promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare/transfer

director general

1

1

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv

1

1

0

0

0

0

0

0

șef serviciu

18

18

0

0

0

0

0

0

șef birou

8

8

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

30

30

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

2

0

2

0

0

0

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

1

0

1

0

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional principal

1

0

1

0

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

65

27

38

1

7

0

0

38

consilier clasa I grad profesional principal

83

58

25

7

8

8

0

25

consilier clasa I grad profesional superior

66

52

14

8

0

8

0

14

Total funcții publice clasa I

223

138

85

16

15

16

0

85

referent clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa II grad profesional superior

1

1

0

1

0

0

0

0

Total functii publice clasa II

1

1

0

1

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

5

4

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional superior

21

16

5

4

0

0

0

5

Total funcții publice clasa III

26

20

6

4

0

0

0

6

Total funcții publice execuție

250

159

91

21

15

16

0

91

Total funcții publice

280

189

91

21

15

16

0

91

Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Local

nr.153/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

PLAN DE OCUPARE PENTRU FUNCTIILE PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 PE ANUL 2015

FUNCTIA PUBLICĂ

CLASA

GRAD PROF.

NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE

NR DE

FUNCTII

PUBLICE

OCUPATE

NR DE

FUNCTII

PUBLICE

VACANTE

NR. MAXIM

DE FUNCTII

PUBLICE CARE VOR FI INFIINTATE

NR.MAXIM DE FUNCTII

PUBLICE SUPUSE REORGANIZARII

NR. MAXIM

DE FUNCTII

PUBLICE

REZERVATE

PROMOVARII

NR. MAXIM

DE FUNCTII

PUBLICE

REZERVATE

PROMOVARII

RAPIDE

NR. MAXIM DE

FUNCTII

PUBLICE CARE VOR FI

OCUPATE PRIN

RECRUTARE

DIRECTOR GENERAL

I

II

1

1

0

0

0

0

0

1

DIRECTORGENERAL

ADJUNCT

I

II

3

2

1

1

0

3

0

3

SEF SERVICIU

I

II

15

15

0

4

5

8

0

8

SEF BIROU

I

II

1

1

0

4

1

1

0

1

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

20

19

1

9

6

12

0

13

CONSILIER

I

SUPERIOR

19

18

1

6

9

2

0

10

CONSILIER

I

PRINCIPAL

2

2

0

2

2

0

0

2

CONSILIER

I

ASISTENT

0

0

0

6

0

0

0

6

CONSILIER

I

DEBUTANT

0

0

0

6

0

0

0

6

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

3

3

0

1

1

0

0

2

CONSILIER JURIDIC

I

PRINCIPAL

0

0

0

2

2

3

0

3

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

3

3

0

2

2

0

0

4

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

0

0

0

2

1

0

0

2

INSPECTOR

I

SUPERIOR

6

6

0

2

3

33

0

4

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

35

35

0

2

10

38

0

17

INSPECTOR

I

ASISTENT

43

42

1

3

13

21

0

18

INSPECTOR

I

DEBUTANT

0

0

0

5

0

0

0

5

TOTAL FUNCȚII PUBLICE CLASA I

111

109

2

39

43

97

0

79

REFERENT

SPECIALITATE

II

SUPERIOR

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

PRINCIPAL

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

ASISTENT

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL FUNCȚII PUE

LICE CLASA II

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

III

SUPERIOR

11

9

2

2

6

9

0

7

REFERENT

III

PRINCIPAL

9

8

1

2

5

13

0

6

REFERENT

III

ASISTENT

13

12

1

2

8

0

0

9

REFERENT

III

DEBUTANT

0

0

0

5

0

0

0

5

TOTAL FUNCTII PUBLICE CI

LASA III

33

29

4

11

19

22

0

27

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

144

138

6

50

62

119

0

106

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

164

157

7

59

68

131

0

119

Anexa nr.4

la Hotărârea Consiliului Local

nr.153/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1 PENTRU ANUL 2015

FUNCTIE

CLAS

A

GRAD

PROF.

NR.

MAXIM

DE

FUNCT

II

NR DE FUNCTI I

PUBLIC

E

NR DE

FUNCTI

I

PUBLIC

E

NR.

MAXIM

DE

FUNCTI

I

NR.

MAXIM

DE

FUNCTII

PUBLICE

NR. MAXIM

DE

FUNCTII

PUBLICE

REZERVAT

NR.

MAXIM

DE

FUNCTII

PUBLICE

NR. MAXIM DE FUNCTII PUBLICE CARE VOR FI

OCUPATE PRIN

DIRECTOR

GENERAL

I

SUPERIOR

1

1

0

0

0

0

0

0

DIRECTOR

EXECUTIV

1

0

1

0

0

0

0

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I

SUPERIOR

1

1

0

0

0

0

0

0

SEF SERVICIU

I

SUPERIOR

12

12

0

0

0

0

0

0

SEF BIROU

I

SUPERIOR

9

7

2

0

0

0

0

2

TOTAL FUNCTII

PUBLICE DE CONDUCERE

24

21

3

0

0

0

0

3

CONSILIER/

INSPECTOR

I

SUPERIOR

21

21

0

0

0

0

0

0

CONSILIER/

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

39

39

0

0

0

5

0

0

CONSILIER/

INSPECTOR

I

ASISTENT

13

13

0

0

0

5

0

0

CONSILIER/

INSPECTOR

I

DEBUTANT

3

3

0

0

0

0

0

0

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

1

1

0

0

0

0

0

0

CONSILIER

JURIDIC

I

PRINCIPAL

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSILIER

JURIDIC

I

ASISTENT

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSILIER

JURIDIC

I

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

AUDITOR

I

SUPERIOR

1

1

0

0

0

0

0

0

AUDITOR

I

PRINCIPAL

0

0

0

0

0

0

0

0

AUDITOR

I

ASISTENT

1

0

1

0

0

0

0

1

AUDITOR

I

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

SUPERIOR

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

PRINCIPAL

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

ASISTENT

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT

SPECIALITATE

II

DEBUTANT

0

0

0

0

0

0

0

0

REFERENT/

POLIȚIST LOCAL

III

SUPERIOR

46

46

0

0

0

10

0

0

REFERENT/ POLIȚIST LOCAL

III

PRINCIPAL

57

57

0

0

0

10

0

0

REFERENT/ POLIȚIST LOCAL

III

ASISTENT

20

20

0

0

0

5

0

0

REFERENT/ POLIȚIST LOCAL

III

DEBUTANT

1

1

0

0

0

0

0

0

TOTAL FUNCTII

PUBLICE DE EXECUTIE

203

202

1

0

0

35

0

1

TOTAL FUNCTII

PUBLICE

227

223

4

0

0

35

0

4

Anexa nr. 5

la Hotărârea Consiliului Local

nr.153/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE REALIZAT LA NIVELUL COMPLEXULUI MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN PE ANUL 2015

Funcția publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr. maxim de functii publice care vor fi

infiintate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii

Nr. maxim de functii publice rezervate promovarii rapide

Nr. maxim de functii publice care vor fi ocupate prin

recrutare

director executiv

1

1

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

4

4

0

0

0

0

0

0

sef birou

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria functionari publici

de conducere

6

6

0

0

0

0

0

0

auditor grad profesional asistent

1

0

1

0

0

0

0

1

auditor grad profesional principal

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier grad profesional debutant

6

1

5

0

0

0

0

5

consilier grad profesional asistent

13

5

8

0

0

0

0

8

consilier grad profesional principal

8

5

3

0

0

2

0

3

consilier grad profesional superior

8

4

4

0

0

1

0

4

consilier juridic grad profesional debutant

1

1

0

0

0

0

0

0

consilier juridic grad profesional principal

2

0

2

0

0

0

0

2

Total funcții publice studii superioare

40

16

24

0

0

3

0

24

referent grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

referent grad profesional asistent

1

0

1

0

0

0

0

1

referent grad profesional superior

3

3

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice studii medii

5

3

2

0

0

0

0

2

Total functii publice executie

45

19

26

0

0

3

0

26

Total functii publice

51

25

26

0

0

3

0

26