Hotărârea nr. 152/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2014 privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a

Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 6, alin. (2), art. 11, alin. (2) din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

În concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102/19.06.2014 din 25.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1;

Luând în considerare propunerea privind modificarea în cursul semestrului II al anului 2014 a planului de ocupare a funcțiilor publice, înaintată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr.I 1851 din 24.09.2014;

În baza prevederilor art. 45, alin (1), art. 81, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art. 1 și Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

“Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Planul de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum și de la nivelul instituțiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici în ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului București, pe anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.5. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția

Juridică și Resurse Umane, aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    152

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.152 / 25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

PLAN OCUPARE FUNCȚII PUBLICE PE ANUL 2014 LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Locale nr. 146/30.09.2013- PLAN DE OCUPARE FUNCȚII PUBLICE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRUL ANUL 2014- MODIFICAT SEMESTRUL II AL ANULUI 2014

Functia publica

Nr.

maxim

de

functii

publice

Nr. de functii publice ocupate/ temporar ocupate / temporar vacante

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse

reorganizării/

transformării

/desființării

Nr. maxim

de functii publice rezervate promovării în clasă, grad,

definitivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare/ transfer/ redistribuir

e

secretar al judetului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

1

0

0

director general

0

0

0

1

0

0

0

1

director general adjunct

0

0

0

1

0

0

0

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

4

2

2

0

1

0

2

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

3

2

1

2

0

1

0

1

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

Functia publica

Nr.

maxim

de

functii

publice

Nr. de functii publice ocupate/ temporar ocupate /

temporar

vacante

Nr. de functii publice

vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi

infințate

Nr. maxim de

functii publice

supuse

reorganizării/

transformării

/desființării

Nr. maxim

de functii

publice

rezervate

promovării în clasă, grad,

definitivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim

de functii

publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim

de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare/ transfer/

redistribuir

e

sef serviciu

12

12

0

2

0

1

0

2

sef birou

15

10

5

2

0

4

0

4

functii publice de conducere specifice-arhitect sef

1

1

0

0

0

1

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

38

30

8

10

0

9

0

11

auditor clasa I grad profesional asistent

1

0

1

1

0

0

0

2

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

1

1

0

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

4

1

3

1

0

1

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

3

3

0

2

2

0

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

4

2

2

1

1

2

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

2

1

1

3

1

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

3

0

1

2

3

0

2

consilier clasa I grad profesional debutant

8

6

2

5

4

0

0

8

consilier clasa I grad profesional asistent

47

42

5

2

39

29

0

11

consilier clasa I grad profesional principal

58

53

5

1

27

39

0

6

consilier clasa I grad profesional superior

63

59

4

1

3

26

0

6

expert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

1

0

0

0

1

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

1

0

0

0

1

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

1

0

0

0

1

expert clasa I grad profesional superior

0

0

0

1

0

0

0

1

Functia publica

Nr.

maxim

de

functii

publice

Nr. de functii publice ocupate/ temporar ocupate /

temporar

vacante

Nr. de functii publice

vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi

infințate

Nr. maxim de

functii publice

supuse

reorganizării/

transformării

/desființării

Nr. maxim

de functii

publice

rezervate

promovării în clasă, grad,

definitivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim

de functii

publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim

de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare/ transfer/

redistribuir

e

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

1

0

0

0

1

inspector clasa I grad profesional asistent

0

0

0

1

0

0

0

1

inspector clasa I grad profesional principal

1

1

0

1

1

0

0

1

inspector clasa I grad profesional superior

1

1

0

1

0

1

0

1

functii publice specifice clasa I

0

0

0

1

0

0

0

1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

1

0

0

0

1

Total functii publice clasa I

196

173

23

27

83

102

0

58

referent de specialitate clasa II grad profesional debutan

0

0

0

1

0

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

0

1

1

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

1

0

1

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superio

7

6

1

1

1

0

0

1

functii publice specifice clasa II

0

0

0

1

0

0

0

1

Total functii publice clasa II

8

7

1

5

2

1

0

5

referent clasa III grad profesional debutant

4

3

1

5

2

0

0

8

referent clasa III grad profesional asistent

7

6

1

2

12

2

0

2

Funcția publica

Nr.

maxim

de

funcții

publice

Nr. de

funcții publice ocupațe/ țemporar ocupațe / țemporar vacante

Nr. de

functii

publice

vacante

Nr.maxim

de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de

functii publice supuse

reorganizării/

transformării

/desființării

Nr. maxim

de functii publice rezervate promovării în clasă, grad,

definitivării sau în funcții de

conducere

Nr. maxim

de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim

de functii publice care vor fi

ocupate prin recrutare/ transfer/ redistribuir

e

referent clasa III grad profesional principal

10

8

2

1

12

7

0

1

referent clasa III grad profesional superior

27

23

4

1

17

4

0

4

functii publice specifice clasa III

0

0

0

1

0

0

0

1

Total functii publice clasa III

48

40

8

10

43

13

0

16

Total functii publice executie

252

220

32

42

128

116

0

79

Total functii publice

290

250

40

52

128

125

0

90