Hotărârea nr. 151/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2014 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 - privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010- LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. I, pct. 14, litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 - reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru

stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011,

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile ordinului comun al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și viceprim - ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 63/206/17.01.2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În concordanță cu prevederile Ordinului nr. 96/05.03.2014 emis de către Instituția Prefectului Municipiului București privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială sectorul 1 al municipiului București.

Văzând Ordinul comun nr. 64/39/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unităților administrativ - teritoriale din municipiul București pe anul 2014;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102 din 19.06.2014 privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 2804 din 27.05.2014 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv funcțiile de primar și viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului București precum și numărul de posturi prevăzut pentru Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sector 1 de 93 de posturi;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 262 din 11 martie 2014 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de 930, începând cu data de 01.01.2014, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului București, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ”, finanțat din bugetele locale, „Sănătate” și „Asigurări și asistență socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;

Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr. 327/27.02.2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 3666/28.02.2014, prin care se comunică populația stabilă în municipiul București și sectorul 1 al acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum și adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 1793438/DGICIP/18.02.2014, înregistrată sub nr. 2823/18.02.2014, cu privire la stabilirea și comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1, pentru anul 2014;

Având în vedere adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București sub nr. 3588/27.02.2014 prin care Primăria Sectorului 1 a comunicat valoarea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și perioadele de implementare;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile

restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014;

Pentru a asigura flexibilitate și reacție rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 2014 ca urmare restabilirii numărului maxim de posturi, în funcție de realitatea concretă în cadrul subunității administrativ teritorială Sector 1 al municipiului București;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

În virtutea obligației Sectorului 1 al Municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum și diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acțiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare instituțională propuse să fie realizate în regim de urgență;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București, trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activității instituțiilor publice de interes local etc.;

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului structurilor organizatorice;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. e), și art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3. Prevederile prezentei hotărârii întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcții al aparatului de specialitate, își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    151

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 151/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA

NIVEL

SALARIZARE

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

6

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

3

ARHITECT ȘEF

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

ȘEF SERVICIU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

12

ȘEF BIROU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

15

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

38

CONSILIER

I

SUPERIOR

62

CONSILIER

I

PRINCIPAL

57

CONSILIER

I

ASISTENT

49

CONSILIER

I

DEBUTANT

10

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

3

CONSILIER JURIDIC

I

PRINCIPAL

3

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

4

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

3

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

AUDITOR

I

SUPERIOR

4

AUDITOR

I

ASISTENT

1

REFERENT SPECIALITATE

II

SUPERIOR

6

REFERENT SPECIALITATE

II

ASISTENT

1

REFERENT

III

SUPERIOR

25

REFERENT

III

PRINCIPAL

8

REFERENT

III

ASISTENT

8

REFERENT

III

DEBUTANT

6

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE exeCuție

252

Legea 284/2010-LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Secțiunea 1, Secțiunea a-2-a, Secțiunea a-3-a, Secțiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I, FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE", Capitolul I, A.

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

SALARIZARE

NIVEL

STUDII

GRADUL DE SALARIZARE

NR.TOTAL

POSTURI

ADMINISTRATOR

PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

Inspector

Specialitate

IA

S

II

2

CONSILIER

IA

S

1

INSPECTOR

SPECIALITATE

IA

S

4

INSPECTOR

SPECIALITATE

I

S

2

INSPECTOR

SPECIALITATE

II

S

10

INSPECTOR

SPECIALITATE

debutant

S

3

REFERENT

IA

M

1

SECRETAR-

DACTILOGRAFĂ

I

M;G

1

SOFER

I

M;G

4

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 3 TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 27

Legea 284/2010 - LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, și Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală -consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora;

_TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1    320_

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 322