Hotărârea nr. 15/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S. C. CET GRIVIȚA S.R.L.

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate nr.156/14.02.2014 întocmit de S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și complectările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d) și art.115, alin.(2), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIȚA S.R.L., conform Anexelor nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, S.C. CET GRIVIȚA S.R.L., Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 15 Data: 27.02.2014