Hotărârea nr. 149/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2014 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinței cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.42 și art.43, precum și unele prevederi ale art.44 din Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.21 din Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000 prin care au fost aprobate Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 192/28.11.2013 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea 114/1996;

În temeiul art.45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă lista de priorități valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Direcția Utilități Publice -Compartimentul Fond Imobiliar și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    149

Data: 25.09.2014