Hotărârea nr. 148/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2014 pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărâri Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 133/28.08.2014privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013pentru aprobarea

rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1; În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015;

Văzând adresa Liceului Teoretic „Școala Mea” nr. 542/02.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 23535/08.09.2014 prin care suntem informați cu privire la preluarea de către Liceul Teoretic „Școala Mea” a Grădiniței cu Program Prelungit „Grădinița Mea”, ca urmare a fuziunii prin absorbție;

Luând act de adresa Școlii Primare Libere Waldorf nr. 184/05.09.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 24083/11.09.2014 prin care ne informează cu privire la schimbarea sediului unității de învățământ;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 se modifică conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 rămân nemodificate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în sensul producerii efectelor

juridice după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    148

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.148/25.09.2014 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București în anul școlar 2014 - 2015

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5    5

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

1

COMPLEXUL SCOLAR "CRONOS"

1

LIC TEO,LIC

TEH,POS

SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMI"

1

PRE

Str. CAROL KNAPPE nr. 45

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA

PITICILOR"

1

PRE

STR. ELENA CLUCEREASA NR. 57-61

4

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ȘI PRELUNGIT"GE CE PIC ENGLISHKINDER"

1

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "HANSEL UND

GRETEL"

1

PRE

STR. AV. ȘTEFAN SĂNĂTESCU NR. 19

6

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT

"HAPPY KIDS"

1

PRE

STR. COMESCU NR. 4

7.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "JUNIOR

1

PRE

STR. STRĂULEȘTI NR. 89A

8.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT

"KARIN'S KIDS ACADEMY"

1

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR. 33

9.

GRADINITA AVENOR

1

PRE

STR. ALEXANDRU

CONSTANTINESCU NR. 65

10.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MARY POPPINS"

1

PRE

STR. ARON COTRUȘ NR. 69E

11.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FRIDOLIN

1

PRE

STR. POPA SAVU NR. 66

12.

ȘCOALA PRIMARĂ"SMART KIDS"

1

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN DOBROGEANU

GHEREA NR. 22A

13.

ȘCOALA PRIMARĂ "MARIA KINDER KIDS"

1

PRE, PRI

PIAȚA AMZEI NR. 6

14.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT THE

LITTLE ARTIST

1

PRE

STR. INTR. ZABLOVSCHI NR. 7

15.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SUPER KIDS

CENTER ODT

1

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

16.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT WINNIE

1

PRE

STR. PAJUREI NR. 7A

17.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BUTTERFLY"

1

PRE

STR. INTR. GLIEI NR. 7

18.

GRADINITA DREAMS WORLD

1

PRE

STR. INGINER PISONI NR. 26

19.

LICEUL TEHNOLOGIC PARTICULAR "ONICESCU - MIHOC"

1

LIC TEH

STR. CALEA GRIVIȚEI NR.56

20.

SCOALA GIMNAZIALA "GENESIS"

1

PRI, GIM

STR. STRĂULEȘTI NR. 89A

21.

LICEUL TEORETIC "ȘCOALA EUROPEANĂ BUCUREȘTI"

1

PRI,GIM,LIC TEO

STR. BĂICULEȘTI NR. 33

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5    5

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

22.

SCOALA GIMNAZIALA AVENOR

1

PRI, GIM

STR. DRUMUL PĂDUREA PUSTNICU

NR. 125A

23.

LICEUL TEORETIC - "SCOALA MEA"

1

PRE, PRI, GIM,

LIC

STR. VĂLIUG NR. 12-18

24.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT MICUL

PRINT

1

PRE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 14

25.

SCOALA GIMNAZIALĂ IOANID

1

PRI

STR. NICOLAE IORGA NR. 21

26.

SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII TREI IERARHI"

1

PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40

27.

SCOALA POSTLICEALA FEG BUCURESTI

1

POS

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

28.

LICEUL FEG

1

LIC TEO,LIC TEH

STR. WALTER MĂRĂCINEANU NR. 1-3

29.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IOANID

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 4

30.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT

URSULEȚUL

1

PRE

STR. DIACONUL CORESI NR. 1

31.

ȘCOALA PRIMARĂ LIBERĂ WALDORF

1

PRI, GIM

STR. GEN. BERTHELOT NR. 25

32.

LICEUL TEORETIC "NAȚIONAL"

1

PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTI NR. 14-18

33.

GRĂDINIȚA "BLUE BELL"

1

PRE

STR. GALILIEA NR. 16

34.

GRĂDINIȚA "HAPPY FACE"

1

PRE

STR. ELENA VĂCĂRESCU NR. 98, L2

35.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ZUZZI"

1

PRE

STR. POLONĂ NR. 93

36.

GRĂDINIȚA LUTHERANĂ GERMANĂ

1

PRE

STR. TEMIȘANA NR. 1

37.

GRĂDINIȚA "MAMI ȘI TATI"

1

PRE

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU NR.

58

38.

GRĂDINIȚA LUI MATEI

1

PRE

DTR. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI

NR. 40

39.

ȘCOALA PRIMARĂ FRIDOLIN

1

PRI

CALEA DOROBANȚILOR NR. 54

40.

ȘCOALA PRIMARĂ TEDDYBAR

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 57

41.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ZUM ZUM

1

PRE

STR. VESPASIAN NR. 37

42.

GRĂDINIȚA KINDERAKADEMIE

1

PRE

STR.SFINTII VOIEVOZI NR.28

43.

ȘCOALA POSTLICEALĂ ECOTERRA

1

POS

STR. GÂRLEI NR. 81

44.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LITTLE GENIUS

1

PRI

STR. CAROL KNAPPE NR. 95

45.

GRĂDINIȚA "SFÂNTUL DUMITRU MAVROGHENI"

1

PRE

STR. MONETĂRIEI NR. 4

46.

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "CENTRUL DE STUDII EUROPENE BUCUREȘTI"

1

POS

B-DUL IANCU DE HUNEDOARA

NR.27

47.

GRĂDINIȚA NEWTON'S ACADEMY

1

PRE

STR. DORNEI NR. 79-81

48.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALETHEEA"

1

PRI, GIM

STR. PISCUL MOȘULUI NR.10

2