Hotărârea nr. 147/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 147 / 2014 privind modificarea contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1 (Piaţa Aviaţiei)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTARÂRE

privind modificarea contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009

pentru imobilul situat în București, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1 (Piața Aviației)

Văzând Raportul de specialitate al Administrației Piețelor Sector 1, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/24.03.2009 privind aprobarea concesionării fără licitație publică, prin negociere directă a unui teren în suprafață de 1913,85 mp, situat în B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, nr. cadastral 2511 (Piața Aviației) către S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L.;

Ținând seama de contractul de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 de către B.N.P. Mitache Mugurel Ioan, contract încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent și S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L., în calitate de concesionar;

Luând act de sentința civilă nr. 400/19.03.2009 a Tribunalului București, Secția a II-a civilă, definitivă și irevocabilă, precum și de Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 12706/23.07.2010 prin care s-a dispus restituirea în natură, în proprietatea domnului Dan Ștefan a terenului în suprafață de 135 mp, situat în București, str. Grațioasă nr. 22, Sector 1;

Având în vedere sentința civilă nr. 9897/28.05.2012 prin care s-a dispus rectificarea cărții funciare deschise pentru imobilul situat în București, B-dul Aerogării nr. 29, în sensul reducerii suprafeței terenului ce a făcut obictul contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 cu suprafața de 135 mp ce a fost atribuită în natură domnului Dan Ștefan;

Văzând adresa S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L. înregistrată la sediul Administrației Piețelor Sector 1 cu nr. 1873/11.11.2013 prin care a solicitat reeșalonarea redevenței prevăzute în contractul de concesiune autentificat cu nr. 2983/03.07.2009, pentru imobilul constând în teren în suprafață de 1913,85 mp, situat în București, Bd. Aerogării nr. 29, Sector 1;

Luând în considerare raportul de evaluare nr. 500/22.08.2014 privind impactul asupra redevenței încasate, ca urmare a reducerii suprafeței de teren din imobilul situat în București, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, raport întocmit de către S.C. Dumitrașcu Expertize S.R.L. București;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3) și alin.(5), teza a II-a, art.80 și art.81, alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de raportul de evaluare nr. 500/22.08.2014 privind impactul asupra

redevenței încasate de către Consiliul Local al Sectorului 1, ca urmare a reducerii suprafeței de teren din imobilul situat în București, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1, raport întocmit de către S.C. Dumitrașcu Expertize S.R.L. București.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 de către Birorul Notarului Public Mitache Mugurel Ioan, contract încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, în calitate de concedent și S.C. Immobiliare Bucarest S.R.L., în calitate de concesionar, în sensul diminuării suprafeței de teren date în concesiune și a diminuării redevenței pe care concesionarul trebuie să o achite concedentului.

Art.3. (1) Se mandatează directorul general al Administrației Piețelor Sector 1 să organizeze procedura de negociere și să numească o comisie de negociere a redevenței pe care concesionarul va trebui să o achite concedentului, ca urmare a aplicării prevederilor art. 2 al prezentei hotărâri.

(2) Din partea Consiliului Local al Sectorului 1, vor face parte din comisia de negociere următorii consilieri locali:

-    domnul Teodor Cristian Dumitrescu;

-    domnul Niculae Pupăză.

Art.4 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune, act adițional care să cuprindă noua valoare a redevenței pe care concesionarul o va achita Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.5 Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 actul adițional menționat la art. 4.

Art.6. Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, persoanele nominalizate în cuprinsul prezentei hotărâri și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    147

Data: 25.09.2014