Hotărârea nr. 146/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de către Directorul Executiv al Complexului Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.137/16.09.2014 privind aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din Sectorul 1 al municipiului București;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRAȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    146

Data: 25.09.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.146/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

I. FUNCȚII PUBLICE:

funcție publică

nivel de studii

clasă

grad/ treaptă profesională

nr.

posturi

total

execuție

conducere

DIRECTOR

EXECUTIV

S

I

I

1

SEF

ȘERVICIU

S

I

I

4

ȘEF BIROU

S

I

I

1

TOTAL FUNCȚII

CONDUCERE

6

AUDITOR

S

I

ASISTENT

1

S

I

PRINCIPAL

1

CONSILIER

S

I

DEBUTANT

6

S

I

ASISTENT

13

S

I

PRINCIPAL

8

S

I

SUPERIOR

8

CONSILIER JURIDIC

S

I

DEBUTANT

1

S

I

PRINCIPAL

2

REFERENT

M

III

DEBUTANT

1

M

III

ASISTENT

1

M

III

SUPERIOR

3

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

51

Acte normative aplicabile:

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Anexa I Capitolul IA OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

II. FUNCȚII CONTRACTUALE

funcție contractuală

nivel de

studii

grad/ treaptă profesională

nr

posturi

execuție

conducere

clasă

1

2

-3-

4

5

DIRECTOR

ASE

DFJUNCT

S

(MEDIC PRIMAR) II

1

SERVICIU

S

(MEDIC PRIMAR) II

2

SERVICIU

S

(BIOLOG) II

1

SEF

SERVICIU

S

(INSPECTOR

SPECIALITATE) II

1

SEF BIROU

S

(REFERENT) II

1

SPECIALITATE

S

IA

1

MEDIC

S

PRIMAR

8

MEDIC

S

SPECIALIST

9

KINETOTERAPEUT

S

PRINCIPAL

3

BIOLOG

S

PRINCIPAL

1

PSIHOLOG

S

PRINCIPAL

1

FARMACIST

S

PRIMAR

1

ASISTENT FARMACIE

PL

PRINCIPAL

1

ASISTENT MEDICAL

PL

PRINCIPAL

22

IGIENA

PL

PRINCIPAL

1

SORĂ MEDICALĂ

PRINCIPAL

1

TEHNICIAN DENTAR

SSD

PRINCIPAL

2

REGISTRATOR MEDICAL

M

PRINCIPAL

5

OPERATOR REGISTR.

URGENȚĂ

M

PRINCIPAL

3

REFERENT

M

IA

5

ÎNGRIJITOR

G

I

4

MUNCITOR

G

I

6

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU

M/G

45

SOFER

I

3

SOFER AUTOSANITARĂ

M/G

II

7

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

135

Acte normative aplicabile:

Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Anexa I Capitolul II Anexa III Capitolul I

OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte

masuri in domeniul cheltuielilor publice

Funcții publice:

Director Executiv: 1 post

Șef Serviciu: 4 posturi

Șef Birou: 1 post

Funcții publice de execuție: 45 posturi

TOTAL funcții publice: 51 posturi

TOTAL personal contractual: 135 posturi

TOTAL POSTURI Complexul Multifuncțional Caraiman = 186 posturi