Hotărârea nr. 145/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 145 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții ai Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar;

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.110/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 1.1 și nr.1.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    145

Data: 25.09.2014

Anexa nr. 1.1.

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 145/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

CLASA

GRAD

PROFESIONAL

GRADAȚIA

NUMĂR

FUNCȚII

PUBLIC

E

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR

GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

-

I

II

-

3

ȘEF SERVICIU

-

I

II

-

15

ȘEF BIROU

-

I

II

-

1

CONSILIER

JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

CONSILIER

JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 5

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

19

CONSILIER

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

2

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

6

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

35

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

44

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

11

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

8

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

13

TOTAL FUNCȚII

164

DIRECTOR GENERAL,

Dorina Vasile

Anexa nr. 1.2.

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 145/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

Gradul sau

treapta

profesională

Nivel studii

Număr

posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

-

IA

S

1

REFERENT

-

IA

M

1

REFERENT

-

I

M

2

MAGAZINER

-

-

M

1

ȘOFER

-

I

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

-

I

M; G

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACT

UALE

8

TOTAL FUNCȚII în DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - 172

DIRECTOR GENERAL,

Dorina Vasile

Șef Serviciu,

Cristina Ispas