Hotărârea nr. 144/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 144 / 2014 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Sta tui ui de funcții ai Poliției Locale Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.120/29.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Statul de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    144

Data: 25.09.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.144/25.09.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STATUL DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE A SECTORULUI 1

STRUCTURA

Funcție demnitat e publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/Grad

Nivelul studiilor

Numele, Prenumele/vacant

temp./vacant după caz

OBSERVAȚII

POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

înalt

funcționar

public

de conducere

de execuție

de

conducere

de execuție

1

CONDUCERE (polițist local)

director general

I

S

TEMPORAR OCUPAT

2

CONDUCERE (polițist local)

director executiv

I

S

V A C A N T

3

CONDUCERE (polițist local)

director executiv

I

S

O C U P A T

4

BIROUL PREVENIRE ȘI PROTECȚIA MUNCII

sef birou

I

S

O C U P A T

5

referent

IA

M

O C U P A T

6

muncitor

I

M

O C U P A T

7

referent

IA

M

O C U P A T

8

Compartimentul analize psihologice

consilier

I

principal

S

O C U P A T

9

insp.sp.

I

S

O C U P A T

10

Compartimentul analize sociologice

consilier

I

principal

S

O C U P A T

11

SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE

UMANE, PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ

șef serviciu

I

S

O C U P A T

12

consilier

I

principal

S

O C U P A T

13

inspector

I

asistent

S

O C U P A T

14

Biroul Licitații Contracte

șef birou

I

S

O C U P A T

15

consilier

I

principal

S

O C U P A T

16

inspector

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

17

consilier

I

superior

S

O C U P A T

18

referent

III

asistent

M

O C U P A T

19

referent

III

superior

M

O C U P A T

20

Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională

șef birou

I

S

O C U P A T

21

inspector

II

S

O C U P A T

22

consilier

I

superior

V

O C U P A T

23

inspector

I

asistent

S

O C U P A T

24

referent

III

superior

M

O C U P A T

25

referent

IA

M

O C U P A T

26

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT, REGISTRATURĂ

șef serviciu

O C U P A T

27

inspector

I

debutant

S

O C U P A T

28

insp.spec.

I

S

O C U P A T

29

referent

I

M

O C U P A T

30

referent

II

M

TEMPORAR VACANT

31

insp.spec.

IA

S

O C U P A T

32

muncitor

M

O C U P A T

33

referent

III

superior

M

O C U P A T

34

SERVICIUL LOGISTIC

șef serviciu

S

O C U P A T

35

referent

IA

M

O C U P A T

36

muncitor

II

O C U P A T

37

munc.nec

M.N.

O C U P A T

38

muncitor

II

O C U P A T

39

referent

IA

M

O C U P A T

40

insp.sp.

II

S

O C U P A T

41

referent

IA

M

O C U P A T

42

referent

IA

M

O C U P A T

43

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN ȘI AVIZARE LEGALITATE

cons.jur.

I

superior

S

O C U P A T

44

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

45

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN

auditor

I

superior

S

O C U P A T

46

auditor

I

asistent

S

V A C A N T

DIRECTIA POLITIE LOCALĂ

47

SERVICIUL INTERVENTII RAPIDE

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

48

referent

IA

M

O C U P A T

49

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

50

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

51

polițist local

I

principal

S

V A C A N T

52

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

53

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

54

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

55

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

56

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

57

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

58

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

59

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

60

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

61

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

62

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

63

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

64

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

65

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

66

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

67

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

68

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

69

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

70

Biroul Câini de Misiune

șef birou

O C U P A T

71

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

72

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

73

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

74

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

75

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

76

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

77

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

78

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

79

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

80

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

81

Biroul Însoțire și Protecție

șef birou

V A C A N T

82

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

83

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

84

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

85

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

86

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

87

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

88

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

89

consilier

I

principal

S

V A C A N T

90

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

91

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

92

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

93

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

94

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

95

polițist local

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

96

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

97

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

98

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

99

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

100

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

101

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

102

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

103

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

104

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

105

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

106

SERVICIUL 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

TEMPORAR VACANT

107

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

108

polițist local

I

debutant

S

V A C A N T

109

polițist local

I

debutant

S

V A C A N T

110

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

111

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

112

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

113

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

114

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

115

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

116

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

117

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

118

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

119

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

120

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

121

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

122

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

123

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

124

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

125

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

126

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

127

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

128

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

129

SERVICIUL 2 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

130

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

131

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

132

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

133

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

134

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

135

polițist local

III

principal

M

TEMPORAR OCUPAT

136

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

137

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

138

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

139

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

140

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

141

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

142

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

143

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

144

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

145

polițist local

III

deb

M

O C U P A T

146

polițist local

III

deb

M

O C U P A T

147

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

148

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

149

SERVICIUL 3 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

150

consilier

I

superior

S

O C U P A T

151

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

152

polițist local

III

asistent

S

V A C A N T

153

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

154

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

155

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

156

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

157

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

158

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

159

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

160

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

161

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

162

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

163

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

164

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

165

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

166

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

167

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

168

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

169

polițist local

III

debutant

M

O C U P A T

170

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

171

SERVICIUL DISPECERAT

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

172

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

173

polițist local

I

principal

S

V A C A N T

174

polițist local

III

asistent

M

V A C A N T

175

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

176

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

177

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

178

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

179

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

180

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

181

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

182

BIROU MONITORIZARE ȘI ANALIZA INFORMAȚIEI

șef birou

TEMPORAR OCUPAT

183

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

184

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

185

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

186

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

187

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

188

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

189

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

190

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

191

COMPARTIMENT ARMAMENT

polițist local

I

superior

S

TEMPORAR VACANT

192

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

193

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

194

COMPARTIMENTUL PROCEDURI ȘI EVIDENȚA PERSOANELOR

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

195

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

196

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

197

SERVICIUL PROXIMITATE ȘI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

sef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

198

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

199

polițist local

I

superior

S

V A C A N T

200

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

201

polițist local

III

asistent

S

V A C A N T

202

referent

IA

M

O C U P A T

203

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

204

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

205

COMPARTIMENT PAZĂ ȘI BUNURI

CONFISCATE

insp.sp.

IA

S

O C U P A T

206

BIROUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

șef birou

polițist local

I

S

O C U P A T

207

polițist local

I

asistent

S

TEMPORAR VACANT

208

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

209

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

210

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

211

referent

IA

M

O C U P A T

212

SERVICIUL POLITIA ANIMALELOR

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

213

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

214

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

215

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

216

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

217

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

218

consilier

I

principal

S

O C U P A T

219

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

220

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

221

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

222

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

223

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

224

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

225

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

226

muncitor

II

O C U P A T

227

muncitor

II

O C U P A T

228

BIROUL PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

șef birou

polițist local

I

S

V A C A N T

229

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

230

muncitor

III

M

O C U P A T

231

muncitor

IV

O C U P A T

232

muncitor

IV

O C U P A T

233

muncitor

IV

O C U P A T

234

muncitor

IV

O C U P A T

DIRECTIA INSPECTIE

235

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN

CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

236

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

237

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

238

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

239

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

240

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

241

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

242

Biroul Disciplina în Construcții

șef birou

polițist local

I

S

O C U P A T

243

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

244

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

245

referent

IA

M

O C U P A T

246

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

247

polițist local

III

superior

M

O C U P A T

248

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ACTIVITĂȚI COMERCIALE

șef serviciu

polițist local

I

S

O C U P A T

249

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

250

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

251

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

252

polițist local

I

superior

S

O C U P A T

253

polițist local

I

principal

S

O C U P A T

254

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

255

polițist local

III

principal

M

O C U P A T

256

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

257

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

258

polițist local

I

asistent

S

O C U P A T

259

polițist local

III

asistent

M

O C U P A T

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

227

NR. TOTAL DE ÎNALȚI FUNCȚIONARI PUBLICI

0

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

24

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

203

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

31

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

32

NR. TOTAL de posturi potrivit art.III alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.

259

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

259


NUMELE ȘI PRENUMELE, FUNCȚIA DEȚINUTĂ ȘI SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA (în original) CONDUCĂTORULUI

AUTORITĂȚII / INSTITUȚIEI PUBLICE SOLICITANTE DIRECTOR GENERAL,

DINU TUDOREL MARIUS