Hotărârea nr. 143/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2014 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 87/2002 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp, situat în Creșa Jiului, Str. Pajurei nr. 15A, către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pe o perioadă de 5 ani, ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 274/2007 privind aprobarea transmiterii temporare, în folosință gratuită, până la finalizarea lucrărilor de consolidare, supraetajare și reabilitare corp C-C.S.S. Jiului, a spațiului în suprafață de 288,46 mp din incinta C.S.S. Sf. Ștefan din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în București, Sector 1, str. Nazarcea nr. 30, către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru funcționarea Serviciului de Ambulanță al Municipiului București precum și Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 278/2009 privind trasmiterea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 974 mp din inicnta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în București, Sector 1, str. Pajurei nr. 15A, structură în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanță al municipiului București;

Văzând cererea înregistrată sub nr. 15.106/19.08.2014, formulată de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov;

În temeiul art.45, alin.(3), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat la adresa București, Sector 1, str. Pajurei nr. 15A, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în scopul funcționării substației de ambulanță a sectorului 1.

Art.2. (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.1 din prezenta hotărâre, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor încheia un contract de comodat.

(2) Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze contractul de comodat menționat.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    143

Data: 25.09.2014