Hotărârea nr. 142/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 142 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de Tehnică Legislativă la eleborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009 privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 579,94 mp (etaj I + II - Corp C) din incinta Complexului Social de Servicii Jiului, situat în București, Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A și a spațiului în suprafață de 198,47 mp din incinta Centrului de Primire în Regim de Urgență Pinocchio, situat în București, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40, structuri în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, în scopul desfășurării activității;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009 privind transmiterea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani a spațiului de 413,57 mp (demisol+parter+etaj I - corp B) din imobilul situat în Str.Pajurei nr.15A, Sector 1, București, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1, în scopul desfășurării activității;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului 1;

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, în sensul prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a termenului de dare în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 579,94 mp (etaj I + II - Corp C) din incinta Complexului

Social de Servicii Jiului, situat în București, Sector 1, Str. Pajurei nr. 15A și a spațiului în suprafață de 198,47 mp din incinta Centrului de Primire în Regim de Urgență Pinocchio, situat în București, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40, structuri în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Poliția Locală a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității.

Art.2. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, în sensul prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a termenului de dare în folosință gratuită a spațiului de 413,57 mp (demisol+parter+etaj I - corp B) din imobilul situat în Str.Pajurei nr.15A, Sector 1, București, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 către Poliția Locală a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 .nr.340/17.08.2009, respectiv ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009 rămân neschimbate.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Poliția Locală Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiente vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    142

Data: 25.09.2014