Hotărârea nr. 141/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 141 / 2014 privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014 încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobiului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014 încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobiului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cunatumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, care modifică și completează dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16, alin (2) din Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 Martie 1945 - 22 Decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/08.05.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Băneasa nr. 39 A, Sector 1, București, în care își desfpșoară activitatea Grădinița de copii nr. 283;

Luând în considerare Notificarea proprietarilor imobilului situat în str. Băneasa nr. 39 A, Sector 1, București, respectiv a domnului Deaconescu Ion în nume propriu și în calitate de reprezentant al domnului Frank Dan George Eugen și al doamnei Frank Sofia, transmisă prin avocat Maria Pencea - Societatea Civilă de Avocați „Olteanu și Asociații”, înregistrată la Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9645/30.06.2014;

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.8 1 , alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul nr. 41/10.06.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 84/08.05.2014, încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și domnul Deaconescu Ion în nume propriu și în calitate de reprezentant al domnului Frank Dan George Eugen și al doamnei Frank Sofia, prin care se actualizează cu indicele prețurilor de consum, cuantumul chiriei pentru imobilul situate în str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește doamna ACHIM GABRIELA AURELIA - director al Grădiniței de copii nr. 283, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adițional menționat la art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorul Grădiniței de copii nr.283 și Serviciul Secretariat General, Audiențe, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    141

Data: 25.09.2014