Hotărârea nr. 140/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2014 privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educatiei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe;

Luând în considerare Minuta încheiată de părțile contractante, ca urmare a întâlnirii din data de 03.09.2014;

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81 , alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de închiriere va fi achitat în lei la cursul B.N.R. valabil la data facturării

chiriei.

Art.3. Se împuternicește doamna Popa Cristina, Director al Colegiului German Goethe, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, Actul Adițional menționat la art. 1.

Art.4. Primarul sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Directorul Colegiului German Goethe și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    140

Data: 25.09.2014