Hotărârea nr. 14/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2014 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 2949/10.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, privind Decizia nr. 6/10.01.2014 de repartizare a cotelor defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

Ținând seama de adresa nr. 2951/10.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2014, precum și estimările pentru anii 20152017;

Conform adresei nr. 100/14.01.2014, transmisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, privind Transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2014;

Având în vedere adresa nr. 61180/20.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, privind Decizia nr. 46/17.01.2014 de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București pentru anul 2014;

Conform adresei nr. 61181/20.01.2014, transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, privind estimarea pe anii 2015-2017 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București;

Ținând seama de adresa nr. 150267/22.01.2014, transmisă de către Direcția Generală Regională a Finanațelor Publice - București, privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014;

Conform adresei nr. 23428/24.01.2014, transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2014 pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 31.12.2013, precum și estimările pentru anii 2015-2017;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2014 este în suma de 1.326.558,23 mii lei si este repartizat astfel :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 845.392,87 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 481.165,36 mii lei;

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București în suma de 1.290.647,42 mii lei, conform anexei nr.1 și sunt repartizate astfel :

>    Veniturile bugetului local sunt în sumă de 1.266.159,32 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 817.759,22 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 448.400,10 mii lei;

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în suma de 24.488,10 mii lei, conform anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 24.488,10 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,00 mii lei;

Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.326.558,23 mii lei sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează :

>    Bugetul local pe anul 2014 este în sumă de 1.297.896,57 mii lei și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

(1)    1.297.896,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.02, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 817.759,22 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 480.137,35mii lei;

(2)    101.583,93 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 75.941,57 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 25.642,36 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);

(3)    25.000,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 24.771,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 229,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3);

(4)    33.929,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 33.929,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(5)    600,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 600,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, rectificându-se conform

anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1);

(6)    40.804,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 19.655,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 21.149,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2);

(7)    300.270,00 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Sectiunea de funcționare este în sumă de 259.848,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 40.422,00 mii lei, rectificându-se conform anexeinr.1.2.1.6

(1.2.1.6.1;1.2.1.6.1.1;1.2.1.6.1.1.1;1.2.1.6.1.1.2 ;1.2.1.6.1.2;1.2.1.6.1.2.1;1.2.1.6.1.2.2; 1.2.1.6.1.2.3;1.2.1.6.1.3;1.2.1.6.1.4; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3);

(8)    37.479,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 26.057,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 11.422,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3);

(9) 125.036,16 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 102.588,86 mii lei ;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 22.447,30 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3);

(10)    115.000,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 107.050,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.950,00mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5);

(11)    354.337,87 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care :

-Secțiunea de funcționare este în sumă de 7.053,32 mii lei;

-Secțiunea de dezvoltare este în sumă 347.284,55 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3; 1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6);

(12)    132.937,34 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 132.000,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 937,34 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2);

(13)    28.919,27 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 28.265,47 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 653,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3);

(14)    2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.13 (1.2.1.13.1).

Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 31.737,25 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014 este în sumă de 28.361,65 mii lei și este repartizat pe secțiuni, conform anexei 1.4, astfel :

(1)    28.361 ,65 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 27.633,65 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 728,00 mii lei;

(2)    47,00 mii lei pentru Ordine și Siguranță Națională capitolul 61.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 47,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1);

(3)    17.135,65 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.938,65 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 197,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1; 1.4.1.2.1.1; 1.4.1.2.1.2; 1.4.1.2.2; 1.4.1.2.2.1; 1.4.1.2.2.2; 1.4.1.2.3);

(4)    2.744,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă 2.744,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1);

(5)    8.435,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10,

din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 7.904,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 531,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.4 (1.4.1.4.1).

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 3.145,55 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 728,00 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

> Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 este în sumă de 300,01 mii lei lei, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    300,01 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 300,01 mii lei;

(2)    300,01 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1).

Art.4. Se aprobă listele de investiții în sumă de 478.503,36 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-    477.475,35 mii lei - buget local;

-    300,01 mii lei - suma alocată pentru împrumuturi externe;

-    728,00 mii lei - suma alocată pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 03.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    14

Data: 03.02.2014