Hotărârea nr. 139/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2014 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece — iarna 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 1 10/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Văzând contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 având ca părți Consiliul Local al Sectorului 1 și SC. Compania Romprest Service S.A. și art. 5 din Actul Aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008;

Având în vedere adresa SC. Compania Romprest Service S.A. nr. 3.377/15.09.2014 înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 24.357/16.09.2014.

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.80 și art.81 , alin.(1), coroborate cu prevederile art.115, alin.(1), lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În vederea constituirii de către S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. a stocului de materiale antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1 pentru prevenirea și combaterea poleiului și a înghețului în perioada de iarnă 2014-2015, se mandatează Directorul Direcției Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1 să aprobe materialele antiderapante ce vor fi utilizate pe raza Sectorului 1, respectiv cantitățile estimate de material antiderapant precum și tarifele de transport și achiziție a acestora, în baza fișei de calcul ce va fi prezentată de către operatorul SC. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    139

Data: 25.09.2014