Hotărârea nr. 138/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 2014 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1

Vazând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 84340/25.08.2014 transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică - Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, prin care se transmite Decizia nr. 2072/22.08.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe sectoare și Municipiul București - majorare sume aferente hotararilor judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat;

Văzând adresa nr. 153679/05.09.2014, transmisă de către Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, prin care ni se face cunoscut Ordinul nr. 1560/1051/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat al unitatilor administrativ-teritoriale;

Conform adresei nr. 313892/19.09.2014, transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2014 pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 17.09.2014;

În temeiul art.45, alin.(2), lit. a) , art.81, alin.(2), lit. d) și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2014 în suma de 1.235.804,51 mii lei se majoreaza cu 102.190,52 mii lei devenind 1.337.995,03 mii lei și este repartizat astfel :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 856.577,64 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 481.417,39 mii lei;

Art.2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București în suma de 1.302.384,23 mii lei, conform anexei nr.1 și sunt repartizate astfel :

>    Veniturile bugetului local în sumă de 1.173.138,90mii lei se majoreaza cu 1.037,28 mii lei devenind 1.174.176,18 mii lei, conform anexei nr.1.1, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 827.482,36 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 346.693,82 mii lei;

>    Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în suma de 26.723,26 se majorează cu 38,24 mii lei devenind 26.761,50 mii lei, conform anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 25.800,05 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 961,45 mii lei;

>    Veniturile bugetului împrumuturilor externe sunt în valoare de 331,52 mii lei se majoreaza cu suma de 101.115,00 mii lei, devenind 101.446,52 mii lei conform anexei nr. 1.5 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 101.446,52 mii lei;

>    Veniturile bugetului împrumuturilor interne sunt în valoare de 0,03 mii lei și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei;

Art.3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de 1.235.804,72 mii lei se majoreaza cu 102.190,52 mii lei devenind 1.337.995,03 mii lei și sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează :

>    Bugetul local pe anul 2014 în sumă de 1.204.876,15 mii lei se majoreaza cu 1.037,28 mii lei devenind 1.205.913,43 mii lei și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel :

(1) 1.205.913,43 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.02, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 827.482,36 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 378.431,07 mii lei;

(2)    87.489,21 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 58.698,92 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 28.790,29 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 ( 1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);

(3)    24.158,85 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 23.803,25 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 355,60 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2);

(4)    33.929,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 33.929,00 mii lei, nerectificându-se;

(5)    655,80 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în valoare de 600,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 55,80 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

(6)    42.504,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 22.105,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 20.399,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2);

(7)    315.201,00 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:

-    Sectiunea de funcționare este în sumă de 268.893,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 46.308,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2 ; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2);

(8)    54.600,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 38.878,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.722,00 mii lei, rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2);

(9)    132.232,76 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 105.076,27 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 27.156,49 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1);

(10)    113.129,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din

care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 105.609,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.520,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.8 ( 1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5);

(11)    235.502,06 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care :

-Secțiunea de funcționare este în sumă de 7.053,32 mii lei;

-Secțiunea de dezvoltare este în sumă 228.448,74 mii lei, rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1; 1.2.1.9.2; 1.2.1.9.3; 1.2.1.9.4; 1.2.1.9.5);

(12)    143.521,35 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 142.500,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.021,35 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2);

(13)    20.990,40 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 20.336,60 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 653,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1);

(14) 2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, , rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.12 (1.2.1.12.1).

Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 31.737,25 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014 în sumă de 30.596,81 mii lei se majorează cu 38,24 mii lei devenind 30.635,05 mii lei și este repartizat pe secțiuni, conform anexei 1.4, astfel :

(1)    30.635,05 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 29. 095,25 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 1.539,80 mii lei;

(2)    47,00 mii lei pentru Ordine și Siguranță Națională capitolul 61.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 47,00 mii lei, nerectificându-se

(3)    17.409,05 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care :

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 17.087,25 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 321,80 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3)

(4)    2.744,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă 2.744,00 mii lei, nerectificându-se;

(5)    10.435,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul

70.10, din care:

-    Secțiunea de funcționare este în sumă de 9.217,00 mii lei;

-    Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 1.218,00 mii lei, nerectificându-se.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de funcționare în valoare de 3.295,20 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

Deficitul înregistrat la nivelul secțiunii de dezvoltare în valoare de 578,35 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți.

> Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2014 în sumă de 331,52 mii lei se majoreaza cu suma de 101.155,00 mii lei devenind 101.446,52 mii lei conform anexei nr. 1.5.1 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) 101.446,52 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.06, din care :

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 101.446,52 mii lei;

(2)    101.446,52 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare

publică, rectificându-se conform anexei nr. 1.5.1;

> Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2014 este în sumă de 0,03 mii lei nu se rectifica si este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1)    0,03 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 49.07, din care:

-    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;

-    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 0,03 mii lei;

(2)    0,03 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art.4. Se aprobă listele de investiții în sumă de 477.868,64 mii lei, conform programului de investitii publice, din care:

-    374.882,32 mii lei - buget local;

-    101.446,52 mii lei - suma alocată pentru împrumuturi externe;

-    1.539,80 mii lei - suma alocată pentru instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Poliția Locală a Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 25.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    138

Data: 25.09.2014